Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok VI - Semestr 11   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Homiletyka: Formalna (wykład)Z/1 15 Ks. dr Michał Klementowicz
2Katechetyka (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
3Liturgika: Sakramenty uzdrowienia, Komunii i sakramentalia (wykład)E/4 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
4Prawo wyznaniowe RP (wykład)E/4 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
5Teologia moralna: Spowiednictwo (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
6Teologia pastoralna szczegółowa (wykład)Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec
7Współczesne kierunki filozoficzne (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Marek Słomka, prof. KUL
Konwersatorium obowiązkowe
1Katechetyka i pedagogika specjalna (konwersatorium)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
2Medycyna pastoralna (konwersatorium)Z/2 30 dr Janusz Dubejko
Ćwiczenia obowiązkowe
1Homiletyka formalna (ćwiczenia)Zbo/0 15 Ks. dr Michał Klementowicz
2Katechetyka: dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
3Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
4Teologia moralna: spowiednictwo (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
2Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
4Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
5Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
6Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
7Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
8Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
9Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
10Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
11Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
12Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
13Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
Praktyki obowiązkowe
1Praktyki pedagogiczne-katechetyczne: szkoły ponadpodstawowe (praktyki)Zbo/2 60 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
Grupa greckokatolicka
Zajęcia obowiązkowe
1Liturgika bizantyjska: Eucharystia (konwersatorium)Zbo/1 15 Ks. dr Stefan Batruch

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze