Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-gospodarcza (wykład)E/3 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
2Metodologia nauk społecznych (wykład)E/1 15 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
3Socjologia moralności (wykład)E/3 15 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
4Cyfryzacja społeczeństwa i gospodarki - zagadnienia wybrane (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Sławomir Partycki
5Procesy przemian społeczeństwa globalnego (wykład)E/3 15 dr Monika Dobrogowska
6Procesy przemian społeczeństwa globalnego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
7Socjologia prawa (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
8Geneza i dyfuzja innowacji (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr Marek Wódka
9Socjologia moralności (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
10Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Konwersatoria do wyboru
1Współczesne teorie antropologiczne (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
2Nowoczesne metody i techniki badań cyberprzestrzeni (konwersatorium)Z/3 30 dr Alina Betlej
3Zróżnicowanie społeczne (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 163) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B2+ (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
4Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Seminarium magisterskie
1Filozofia społeczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
2Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
Zajęcia fakultatywne/wyrównujące
1Metody badań ilościowych (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Szyszka
2Zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych empirycznych (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Zawieszone
Specjalność: Badania rynku i opinii publicznej
Przedmioty specjalizacyjne
1Socjologia stylów życia (wykład)E/2 15 Zawieszone
Specjalność: Organizacja i analiza przestrzeni publicznej
Przedmioty specjalizacyjne
1Socjologia życia publicznego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
Specjalność: Komunikacja społeczna i międzykulturowa
Przedmioty specjalizacyjne
1Socjologia kultury i wielokulturowości (wykład)E/2 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze