Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Słowiańska (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
Zajęcia do wyboru
1Językoznawstwo ogólne (konwersatorium)Z/2 30 dr Dagmara Nowacka
2Metodologia badań literackich (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Cybulski
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Sidor
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Kawęcka
4Praktyczna nauka języka ukraińskiego – II język specjalności (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marta Kaczmarczyk
Seminaria
1Literatura i kultura  rosyjska XX i XXI w. w Rosji i na  emigracji (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Anna Woźniak
2Termin w języku i w przekładzie (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
Wykłady monograficzne
1Kultura literacka i medialna Rosji postsowieckiej (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Woźniak
2Opozycja polityczna w Rosji - dawniej i dziś (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Teoria przekładu (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
2Podstawowe zagadnienia marketingowe (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Witold Kołbuk
3Podstawowe zagadnienia prawne (wykład)Z/2 15 dr Marta Kaczmarczyk
4Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 15 dr Albert Nowacki
5Stylistyka języka polskiego (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Kluczowe kompetencje nauczyciela (konwersatorium)Z/2 15 dr Lucyna Krzysiak
2Wybrane problemy edukacyjne młodzieży (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Magier
3Praktyki śródroczne w szkole średniej (praktyki)Zbo/1 10 dr Dagmara Nowacka
4Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
5Dydaktyka nauczania języków wschodniosłowiańskich w szkole średniej (warsztaty)Z/2 30 dr Dagmara Nowacka
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia do wyboru
1Literatura powszechna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
2Najnowsze tendencje rozwojowe języka rosyjskiego (konwersatorium)Z/2 30 dr Dagmara Nowacka
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Cybulski
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Kawęcka
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego - stylistyka (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Kawęcka
4Praktyczna nauka języka ukraińskiego – II język specjalności (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marta Kaczmarczyk
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego (egzamin)E/4 0 dr Magdalena Kawęcka
Seminaria
1Literatura i kultura  rosyjska XX i XXI w. w Rosji i na  emigracji (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Anna Woźniak
2Termin w języku i w przekładzie (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Anna Woźniak
Wykłady monograficzne
1Literatura rosyjska na polskich scenach (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Teoria przekładu (wykład)E/3 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
2Organizacja pracy tłumacza (konwersatorium)Z/2 15 dr Albert Nowacki
3Tłumaczenie pisemne rosyjskich tekstów ekonomicznych i prawnych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Albert Nowacki
4Praktyki tłumaczeniowe (praktyki)Z/3 150 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia ogólna (wykład)E/1 30 dr Justyna Iskra
2Pedagogika ogólna (wykład)E/1 30 dr Piotr Magier
3Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
4Dydaktyka nauczania języków wschodniosłowiańskich w szkole średniej (warsztaty)E/2 30 dr Dagmara Nowacka
5Praktyki śródroczne w szkole średniej (praktyki)Zbo/1 10 dr Dagmara Nowacka
6Praktyka psychologiczna w  szkole średniej (praktyki)Z/1 30 dr Dagmara Nowacka
7Etyka zawodowa nauczyciela (wykład)Z/1 15 dr hab. Alicja Puszka
8Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium - Grupa: 2) Zbo/1 30 Brak obsady
9Praktyki ciągłe w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (praktyki)Z/4 100 dr Dagmara Nowacka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze