Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady ogólnouniwersyteckie
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
Konwersatoria pozakierunkowe poszerzające dla osób posiadających licencjat z retoryki stosowanej
1Psychologia społeczna (konwersatorium)Z/4 30 dr Jacek Sobek
2Teoria komunikacji (konwersatorium)Z/4 30 dr Agnieszka Żuk
Konwersatoria uzupełniające dla osób nieposiadających licencjatu z retoryki stosowanej
1Oratorstwo antyczne (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
2System retoryki stosowanej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Ćwiczenia kierunkowe obowiązkowe
1Techniki komunikacji retorycznej (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
Konwersatoria obowiązkowe
1Współczesne formy przekazów retorycznych (konwersatorium)Z/4 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
2Sztuka inwencji (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Paweł Gondek
Warsztaty obowiązkowe
1Perswazja niewerbalna (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
2Kultura oratorska (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
Seminaria do wyboru
1Historia i teoria retoryki (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Kultura oratorska (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
3Retoryka w dyskursie dyplomatycznym (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Paweł Gondek
4Retoryka w dyskursie marketingowym (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady ogólnouniwersyteckie
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Maciej Hułas
Wykłady kierunkowe obowiązkowe
1Współczesne teorie retoryki (wykład)E/6 30 dr hab. Paweł Gondek
Ćwiczenia kierunkowe obowiązkowe
1Współczesne teorie retoryki (ćwiczenia)Z/0 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Konwersatoria obowiązkowe
1Środki retoryczne w wypowiedziach oratorskich (konwersatorium)Z/4 30 mgr Joanna Żytek
Warsztaty obowiązkowe
1Sztuka improwizacji w oratorstwie (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Witold Kopeć
Moduły do wyboru
Retoryka w dyskursie dyplomatycznym
1Podstawy sztuki dyplomacji (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
2Etykieta wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
3Formy komunikacji w biznesie (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
4Strategie negocjacyjne (ćwiczenia)Z/3 30 dr Jacek Sobek
Moduły do wyboru
Retoryka w dyskursie marketingowym
1Sztuka autoprezentacji (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
2Retoryka w reklamie (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
Seminaria do wyboru
1Historia i teoria retoryki (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Kultura oratorska (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
3Retoryka w dyskursie dyplomatycznym (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Paweł Gondek
4Retoryka w dyskursie marketingowym (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze