Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Techniki komunikacji retorycznej (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
2Sztuka inwencji (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
3Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
4Filozofia praktyczna (wykład)Z/4 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
5Środki retoryczne w wypowiedziach oratorskich (konwersatorium)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
6Współczesne formy przekazów retorycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
Przedmioty do wyboru dla osób posiadających licencjat z retoryki stosowanej
1Teoria komunikacji (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
2Psychologia społeczna (konwersatorium)Z/4 30 dr Jacek Sobek
Przedmioty do wyboru dla osób nieposiadających licencjatu z retoryki stosowanej
1Oratorstwo antyczne (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
2System retoryki stosowanej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Seminaria do wyboru
(należy wybrać 1 seminarium)
1Historia i teoria retoryki (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Retoryka w dyskursie dyplomatycznym (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
3Retoryka w dyskursie marketingowym (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Współczesne teorie retoryki (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
2Współczesne teorie retoryki (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
3Sztuka improwizacji w oratorstwie (warsztaty)Z/3 30 Brak obsady
4Perswazja niewerbalna (warsztaty)Z/3 30 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
(należy wybrać 120 godz., 12 ECTS)
1Dyplomacja praktyczna (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
2Etykieta wystąpień publicznych (warsztaty)Z/3 30 Brak obsady
3Formy komunikacji w biznesie (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
4Retoryka w nowych mediach (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
5Retoryka w reklamie (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
6Strategie negocjacyjne (warsztaty)Z/3 30 dr Jacek Sobek
Seminaria do wyboru
(należy kontynuować seminarium z I semestru)
1Historia i teoria retoryki (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Kultura oratorska (seminarium)Zbo/3 30 Brak obsady
3Retoryka w dyskursie dyplomatycznym (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
4Retoryka w dyskursie marketingowym (seminarium)Zbo/3 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze