Wydział Nauk Społecznych
e-Pedagogika (niestacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Pedagogika pracy (konwersatorium)Z/3 24 mgr Magdalena Woźniak
Fakultety
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Karolina Szymaniak
2Doskonalenie umiejętności wychowawczych (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Angelika Sadowa
3Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Marlena Dudzińska
4Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Karolina Szymaniak
5Pedagogika klasyczna i antypedagogika wobec wychowania w rodzinie (wykład)Z/2 12 dr Piotr Magier
6Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 12 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
Seminaria
Seminarium
1Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka (seminarium)Zbo/1 24 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Seminaria
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Praktyki
1Praktyka śródroczna (praktyki)Zbo/1 30 dr Klaudia Martynowska
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Wykłady
1Zarządzanie zasobami ludzkimi i zespołem profilaktycznym (wykład)E/4 12 dr Iwona Szewczak
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Konwersatoria
1Techniki negocjacji w kierowaniu zespołem (konwersatorium)Z/3 12 mgr Anna Zdańska-Burliga
2Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Kamil Roman
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Ćwiczenia
1Projektowanie pracy indywidualnej i grupowej (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Kamil Roman

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze