Wydział Nauk Społecznych
e-Pedagogika (niestacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Pedagogika pracy (konwersatorium)Z/3 24 Brak obsady
Seminaria
Seminarium
1Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka (seminarium)Zbo/1 24 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Seminaria
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Praktyki
1Praktyka śródroczna (praktyki)Zbo/1 30 VACAT
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Wykłady
1Zarządzanie zasobami ludzkimi i zespołem profilaktycznym (wykład)E/4 12 dr Iwona Szewczak
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Ćwiczenia
1Projektowanie pracy indywidualnej i grupowej (ćwiczenia)Z/2 12 Brak obsady
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Konwersatoria
1Techniki negocjacji w kierowaniu zespołem (konwersatorium)Z/3 12 Brak obsady
2Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (konwersatorium)Z/2 12 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze