Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Polityka zagraniczna Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Piskorska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Polityka zagraniczna Polski (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
2Negocjacje międzynarodowe (ćwiczenia)Z/2 15 dr Agnieszka Zaręba
Konwersatoria do wyboru
1Zagrożenia militarne i pozamilitarne (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
2Służby specjalne (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
Praktyka wakacyjna
1Praktyka wakacyjna (praktyki)Zbo/6 150 dr Andrzej Szabaciuk
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Wykłady obowiązkowe
1Stosunki gospodarcze UE-USA (wykład)E/2 15 dr hab. Bartosz Jóźwik
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Ćwiczenia obowiązkowe
1Stosunki gospodarcze UE-USA (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Bartosz Jóźwik
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Seminarium licencjackie
1Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
2Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze