Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztaty obowiązkowe
1Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
2Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Profil filologiczny
Profil literaturoznawczy
1Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (1989-2010) (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Agnieszka Czechowicz
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
7Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/10 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
8Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/10 30 dr hab. Agnieszka Czechowicz
Profil filologiczny
Profil językoznawczy
1Językoznawstwo korpusowe (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/10 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Zajęcia do wyboru
1Literatura polsko-żydowska (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Przemiany dramatu i teatru w XX wieku (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
3Wybrane zagadnienia z językoznawstwa synchronicznego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Mariusz Koper
4Arcydzieła romantyzmu w ujęciu krytycznoliterackim (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
5Periodyzacja i przemiany literatury lat 1918-2018 (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
6Wybrane zagadnienia z teolingwistyki (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
7Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej (egzamin)E/3 0 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Teoria i praktyka glottodydaktyki polszczyzny (egzamin)E/2 0 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
2Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 40 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Metodyka nauczania wiedzy o kulturze (ćwiczenia)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Instytucje kultury (praktyki)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Egzamin specjalizacyjny (egzamin)E/1 0 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze