Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Psychologia społeczna (wykład)E/4 15 VACAT
Konwersatoria obowiązkowe
1Andragogika (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
2Andragogika (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
3Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
4Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
Seminaria
Seminarium magisterskie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk
6Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
7Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
8Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
9Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
10Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
11Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
12Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)Zbo/1 30 VACAT
13Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Seminaria
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego
1Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
3Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
4Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
5Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 VACAT
6Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
7Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Beata Jakimiuk
8Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
9Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
10Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wiesław Partyka
11Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Krystyna Chałas
12Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
13Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
Specjalność 2: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Konwersatoria
1Doradztwo zawodowe w szkole (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Beata Jakimiuk
Specjalność 2: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Ćwiczenia
1Konstruowanie szkolnych programów wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Barbara Borowska
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Wykłady
1Zadania i uprawnienia asystenta rodziny (wykład)E/2 10 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Konwersatoria
1Metodyka rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinie - sposoby interwencji i plan pracy z rodziną (konwersatorium)Z/1 10 dr Magdalena Parzyszek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze