Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Rok III   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Aktualne zagadnienia prawa kanonicznego (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Wiesław Bar
Konwersatorium obowiązkowe
1Elementy strukturalne i proceduralne iudicium (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
2Kościelna dyscyplina osób konsekrowanych (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
3Międzyreligijne, międzywyznaniowe i międzyobrządkowe aspekty prawa Kościoła katolickiego (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
4Myśl Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
5Prawo majątkowe Kościoła w Polsce (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
6Sakramentalne i pozasakramentalne akty kultu Bożego (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
7Sprawiedliwość administracyjna w Kościele (konwersatorium)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Wykład lub konwersatorium w języku obcym
1A Comparative Look at the Civil and Common Law Legal Systems (wykład)E/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2Derecho eclesiástico del Estado polaco (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
3European and Comparative Company Law (wykład)E/3 30 Zawieszone
4Introduction to Sport Law (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
5La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
6La vie consacrée – état actuel et les perspectives (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
7The principles of the Polish Criminal Procedure (wykład)E/3 30 Zawieszone
8Theological and legal sense of Canon Law (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Historia prawa kanonicznego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
2Kościelne prawo karne - doktoranckie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
3Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
4Kościelne prawo małżeńskie i rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
5Kościelne prawo procesowe - doktoranckie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
6Kościelne prawo publiczne i konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
7Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz prawa majątkowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
8Prawo kanonizacyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Wiesław Bar
9Prawo niekatolickich wspólnot religijnych (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
10Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
11Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Praktyki
1Współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć (praktyki)Zbo/1 0 Brak obsady
Złożenie publikacji naukowej
1Złożenie publikacji naukowej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze