Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ogólna metodologia nauk (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
2Teoria mnogości (wykład)Zbo/2 15 dr Marcin Czakon
3Etyka szczegółowa (wykład)Zbo/3 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4Historia filozofii nowożytnej (wykład)E/6 45 dr Maksymilian Roszyk
5Teoria poznania - Epistemologia (wykład)Zbo/3 30 dr Błażej Gębura
6Filozofia przyrody ożywionej (wykład)E/4 15 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ogólna metodologia nauk (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
2Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 15 dr Błażej Gębura
3Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 15 dr Wojciech Lewandowski
4Historia filozofii nowożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Agnieszka Sztajer
5Filozofia przyrody ożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Bioetyka (konwersatorium)Z/3 30 dr Wojciech Lewandowski
2Główne problemy filozofii Arystotelesa i Tomasza z Akwinu (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Filozofia przyrodoznawstwa (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2Metodologia historii filozofii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński dla filozofów (lektorat)E/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze