Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury greckiej - zarys (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Iwona Wieżel
2Historia literatury łacińskiej - zarys (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Historia starożytnej Grecji i Rzymu (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
4Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Teksty łacińskie (ćwiczenia)Z/17 150 mgr Alicja Narecka
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Łukasz Sarowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura starożytnej Grecji (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Iwona Wieżel
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze