Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Geografia turystyczna świata (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
2Geografia turystyczna Polski (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
3Historia architektury (wykład)E/4 30 Brak obsady
4Wstęp do antropologii kulturowej (wykład)Z/2 30 dr hab. Tomasz Panfil
5Dzieje polityczne Państwa Polskiego (wykład)Zbo/1 15 Brak obsady
6Historia polityczna wybranych państw europejskich (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
7Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
Konwersatoria obowiązkowe
1Architektura rezydencjonalna i obronna (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
2Mapa polityczna Europy Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
3Rezydencje i zamki Lubelszczyzny (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
4Stosunki polityczne w Europie powojennej (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewa Rzeczkowska
5Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Irena Wodzianowska
6Uwarunkowania geopolityczne ziem polskich (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewa Rzeczkowska
7Geografia turystyczna świata i Polski (konwersatorium)Z/0 30 Brak obsady
Egzaminy
1Geografia turystyczna (egzamin)E/2 0 Brak obsady
2Historia architektury (egzamin)E/4 0 Brak obsady
3Historia polityczna Polski i Europy (egzamin)E/3 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze