Wydział Nauk Społecznych
e-Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)E/3 12 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 18 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
3Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)E/2 12 dr Jacek Frydrych
4Pedagogika porównawcza (wykład)E/1 12 Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
5Pedeutologia (wykład)E/3 24 dr hab. Beata Jakimiuk
6Podstawy prawa rodzinnego i oświatowego (wykład)Z/2 24 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
7Psychologia społeczna (wykład)E/3 12 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
8Pedagogika społeczna (wykład)E/2 12 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
Konwersatoria obowiązkowe
1Statystyka (konwersatorium)Z/2 12 Ks. dr Marek Jeziorański
Specjalności
Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Konwersatoria
1Mediacje (konwersatorium)Z/3 24 mgr Anna Zdańska-Burliga
2Wypalenie zawodowe (konwersatorium)Z/2 24 mgr Iwona Jabłońska
Przedmioty do wyboru
1Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja (konwersatorium)Z/2 12 mgr Angelika Sadowa
2Koncepcje, modele, praktyki i teorie pedagogiczne (wykład)Z/2 12 Ks. dr Marek Jeziorański
3Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Angelika Duda
4System prewencyjny ks. Jana Bosco w praktyce wychowawczej (wykład)Z/2 12 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
5Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Iwona Jabłońska
Seminaria naukowe
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 18 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Pedagogika ogólna (seminarium)Zbo/1 18 Ks. dr Marek Jeziorański
3Pedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 18 dr Aleksandra Borowicz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie)Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 18 Ks. dr Marek Wódka
2Metodologia nauk społecznych (wykład)Z/2 12 dr hab. Franciszka Wawro, prof. KUL
3Pedagogika ogólna (wykład)E/2 12 dr Piotr Magier
4Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)E/5 12 dr Piotr Magier
5Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)E/2 12 dr Katarzyna Braun
Ćwiczenia obowiązkowe
1Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia)Z/0 12 mgr Sławomir Olczyk
2Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia)Z/3 12 mgr Agnieszka Gronkowska
Konwersatoria obowiązkowe
1Filozofia wychowania (konwersatorium)Z/2 12 Ks. mgr Dariusz Konopko
Specjalności
Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Wykłady
1Teoretyczne podstawy integralnego wychowania (wykład)E/4 12 dr hab. Alina Rynio
Specjalności
Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Konwersatoria
1Diagnoza potrzeb środowiskowych (konwersatorium)Z/3 12 mgr Angelika Sadowa
Przedmioty do wyboru
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Karolina Szymaniak
2Doskonalenie umiejętności wychowawczych (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Joanna Dworakowska
3Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Marta Pietrycha
4Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Karolina Szymaniak
5Pedagogika klasyczna i antypedagogika wobec wychowania w rodzinie (wykład)Z/2 12 dr Piotr Magier
6Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 12 dr Marta Buk-Cegiełka
Seminaria naukowe
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 18 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Pedagogika ogólna (seminarium)Zbo/1 18 Ks. dr Marek Jeziorański
3Pedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 18 dr Aleksandra Borowicz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Elementy historii opieki społecznej w Polsce i na świecie (wykład)E/2 12 dr hab. Wiesław Partyka
2Pedagogika opiekuńcza (wykład)Z/1 12 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
3Andragogika (wykład)Z/2 12 dr hab. Beata Jakimiuk
konwersatoria obowiązkowe
1Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium)Z/2 24 mgr Urszula Krzyżanowska
Specjalności
Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Wykłady
1Aksjologiczne problemy edukacji (wykład)E/4 12 dr Piotr Magier
Specjalności
Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Konwersatoria
1Konstruowanie programów profilaktycznych (konwersatorium)Z/3 12 mgr Ewelina Kurowicka
2Pedagogika wielo- i międzykulturowa (konwersatorium)Z/3 12 dr Magdalena Parzyszek
Przedmioty do wyboru
1Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja (konwersatorium)Z/2 12 mgr Angelika Sadowa
2Koncepcje, modele, praktyki i teorie pedagogiczne (wykład)Z/2 12 Ks. dr Marek Jeziorański
3Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Angelika Duda
4System prewencyjny ks. Jana Bosco w praktyce wychowawczej (wykład)Z/2 12 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
5Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Iwona Jabłońska
Seminaria naukowe
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 18 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Pedagogika ogólna (seminarium)Zbo/1 18 Ks. dr Marek Jeziorański
3Pedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 18 dr Aleksandra Borowicz
Praktyka
1Praktyka dyplomowa (praktyki)Zbo/8 60 dr hab. Wiesław Partyka

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Specjalności
Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Ćwiczenia
1Metodyka pracy animatora społeczno-kulturowego (ćwiczenia)Z/5 12 mgr Jacek Twardzik
Przedmioty do wyboru
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Karolina Szymaniak
2Doskonalenie umiejętności wychowawczych (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Joanna Dworakowska
3Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Marta Pietrycha
4Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Karolina Szymaniak
5Pedagogika klasyczna i antypedagogika wobec wychowania w rodzinie (wykład)Z/2 12 dr Piotr Magier
6Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 12 dr Marta Buk-Cegiełka
Seminaria naukowe
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 18 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Pedagogika ogólna (seminarium)Zbo/1 18 Ks. dr Marek Jeziorański
3Pedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 18 dr Aleksandra Borowicz
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego
1Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Aleksandra Borowicz
3Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr Marek Jeziorański

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze