Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
2Językoznawstwo ogólne (wykład)E/3 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
3Metodologia badań nad językiem (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Zygmunt Gałecki
4Metodologia badań literackich (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
5Antropologia kultury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Teoria literatury (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
2Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Cecylia Galilej
Profil filologiczny
Profil literaturoznawczy
1Semianrium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Dariusz Seweryn
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Agnieszka Czechowicz
3Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Profil filologiczny
Profil językoznawczy
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Zygmunt Gałecki
Zajęcia do wyboru
1Holocaust. Between History and Memory (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Władcy, senatorowie, politytycy. Europejskie arcydzieła wczesnonowożytnej parenezy politycznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
3Z problematyki literatury XIX wieku (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
4Z teorii i praktyki interpretacji (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Roman Doktór
5Alegoria i światy fikcyjne (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Agnieszka Czechowicz
6Literatura żydowska powstała na ziemiach Rzeczpospolitej w XIX i XX w. (wykład)Zbo/1 15 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
7Modernizm polski (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
8Wybrane zagadnienia prądu romantycznego (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Dariusz Seweryn
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Kluczowe kompetencje nauczyciela (konwersatorium)Z/2 15 dr Lucyna Krzysiak
3Wybrane problemy edukacyjne młodzieży (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Magier
4Dydaktyka języka polskiego w gimnazjum (warsztaty)Zbo/2 30 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
5Praktyki śródroczne w gimnazjum (praktyki)Zbo/1 10 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
2Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)Zbo/2 30 mgr Paulina Oczko
3Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
5Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Zbo/1 35 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr Mariusz Lach
2Kultura popularna (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Teoria kultury (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
4Teoria i historia filmu (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
5Estetyka kulturowa (wykład)Zbo/1 15 dr Barbara Niebelska-Rajca
6Instytucje kultury (praktyki)Zbo/0 15 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Antropologia kultury (wykład)E/3 15 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)Z/2 30 dr Cecylia Galilej
2Teoria literatury (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
Profil filologiczny
Profil literaturoznawczy
1Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Agnieszka Czechowicz
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
3Doktryny estetyczne i literackie wieku XIX (wykład)E/3 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
4Doktryny estetyczne i literackie wieku XX (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
5Zagadnienia humanistyki cyfrowej (ćwiczenia)Z/1 30 dr Agnieszka Karczewska
Profil filologiczny
Profil językoznawczy
1Zagadnienia humanistyki cyfrowej (ćwiczenia)Z/1 30 dr Agnieszka Karczewska
2Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Zygmunt Gałecki
3Język polski jako dziedzictwo narodowe (wykład)E/2 30 dr hab. Zygmunt Gałecki
Zajęcia do wyboru
1Poezja a sztuki wizualne (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
2Z problematyki językoznawstwa i kultury języka (konwersatorium)Z/2 30 dr Natalia Sosnowska
3Z problematyki teorii literatury i teorii interpretacji (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
4Świat oczami Polaków widziany - dyskurs podróżniczy dawniej i dziś (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
5Teorie kultury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Lech Giemza
6Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wykład)Zbo/1 15 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
7Wacław Potocki (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Agnieszka Czechowicz
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika ogólna (wykład)E/1 30 dr Piotr Magier
2Psychologia ogólna (wykład)E/1 30 dr Justyna Iskra
3Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium)Zbo/1 30 dr Iwona Ulfik-Jaworska
4Etyka zawodu nauczyciela (wykład)Z/1 15 dr hab. Alicja Puszka
5Dydaktyka języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej (warsztaty)Z/2 30 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
6Praktyki śródroczne w szkole ponadgimnazjalnej (praktyki)Zbo/1 10 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
7Praktyka w gimnazjum (praktyki)Z/1 50 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
8Praktyka psychologiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (praktyki)Z/1 30 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 40 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
2Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Marzena Porębska
3Nowoczesne technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
5Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)Z/2 30 mgr Paulina Oczko
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Lektura dzieła filmowego (analiza i interpretacja) (konwersatorium)Z/3 45 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
2Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
3Kultura - społeczeństwo - komunikacja (konwersatorium)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
4Nowoczesne media: teoria i praktyka (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Rafał Czyżyk
5Polifonia kultury polskiej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
6Instytucje kultury (praktyki)Zbo/0 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Egzaminy
1Teoria literatury (egzamin)E/2 0 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Profil filologiczny
Profil literaturoznawczy
1Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (1989-2010) (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Małgorzata Peroń
2Literatura. Antropologia. Krytyka (seminarium)Zbo/8 30 prof. dr hab. Roman Doktór
3Literatura polska XX i XXI w. (seminarium)Zbo/8 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
4Nowa poezja a tradycja (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
Profil filologiczny
Profil językoznawczy
1Przemiany współczesnej polszczyzny (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Polszczyzna dawniej i dziś (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Holocaust. Between History and Memory (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Władcy, senatorowie, politytycy. Europejskie arcydzieła wczesnonowożytnej parenezy politycznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
3Z problematyki literatury XIX wieku (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
4Z teorii i praktyki interpretacji (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Roman Doktór
5Alegoria i światy fikcyjne (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Agnieszka Czechowicz
6Literatura żydowska powstała na ziemiach Rzeczpospolitej w XIX i XX w. (wykład)Zbo/1 15 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
7Modernizm polski (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
8Wybrane zagadnienia prądu romantycznego (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Dariusz Seweryn
Specjalizacja nauczycielska
1Nauczyciel - zawód czy misja? (wykład)Zbo/1 30 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Dydaktyka języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej (warsztaty)Z/2 30 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
3Multimedia w edukacji (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
4Praktyki śródroczne w szkole ponadgimnazjalnej (praktyki)Zbo/1 10 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
5Praktyki w szkole ponadgimnazjalnej (praktyki)Z/1 40 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Zbo/1 35 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
2Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Marzena Porębska
3Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Analiza dzieł sztuki muzycznej: formy klasyczne i awangardowe/jazz, rock, pop (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Analiza współczesnych tekstów kultury (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
3Rynek i kultura (z elementami animacji kultury) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
4Instytucje kultury (praktyki)Zbo/1 15 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/9 0 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/9 0 prof. dr hab. Roman Doktór
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/9 0 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/9 0 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztaty obowiązkowe
1Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
2Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Profil filologiczny
Profil literaturoznawczy
1Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (1989-2010) (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
2Literatura. Antropologia. Krytyka (seminarium)Zbo/10 30 prof. dr hab. Roman Doktór
3Literatura polska XX i XXI w. (seminarium)Zbo/10 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
4Nowa poezja a tradycja (seminarium)Zbo/10 30 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
Profil filologiczny
Profil językoznawczy
1Polszczyzna dawniej i dziś (seminarium)Zbo/10 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Językoznawstwo korpusowe (ćwiczenia)Z/2 30 dr Natalia Sosnowska
Zajęcia do wyboru
1Świat oczami Polaków widziany - dyskurs podróżniczy dawniej i dziś (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Teorie kultury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Lech Giemza
3Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wykład)Zbo/1 15 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
4Wacław Potocki (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Agnieszka Czechowicz
5Poezja a sztuki wizualne (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
6Z problematyki językoznawstwa i kultury języka (konwersatorium)Z/2 30 dr Natalia Sosnowska
7Z problematyki teorii literatury i teorii interpretacji (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (egzamin)E/3 0 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Teoria i praktyka glottodydaktyki polszczyzny (egzamin)E/2 0 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
2Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 40 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Instytucje kultury (praktyki)Zbo/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Egzamin specjalizacyjny (egzamin)E/2 0 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 prof. dr hab. Roman Doktór
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
7Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
8Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
9Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 prof. dr hab. Sławomir Żurek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze