Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Asystentura rodziny - społeczny i instytucjonalny kontekst zawodu w opinii asystentów rodzin
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce publicznejSocjologia
dr Agnieszka Zaborowska
Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej przy wsparciu funduszy europejskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Odmienność regionalna alokacji funduszy europejskich w Polsce w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Gminy powiatu chełmskiego w realizacji celów polityki spójności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy wpisany w bezzwrotne transfery finansowe
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Krajowe klastry kluczowe w polityce regionalnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Poglądy studentów ekonomii na wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na polską gospodarkę
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent polityki spójności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Ekonomia, polityka i rozwój – w poszukiwaniu źródeł problemów Unii Europejskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityceNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o polityceNauki o polityce publicznejSocjologia
dr Agnieszka Zaborowska
Przepływy pieniężne w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza komparatystyczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityceNauki o polityce publicznej
dr Lech Jańczuk
Koncepcja zintegrowanego poradnictwa specjalistycznego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
Nauki o polityce publicznejPrawoSocjologia
dr Adam Zadroga
Determinants of socio-economic development of Ukraine and Poland after the Autumn of Nations [Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy i Polski po Jesieni Ludów]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityceNauki o polityce publicznej
dr Lech Jańczuk
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość, zaprojektować przyszłość
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2016
Nauki o polityceNauki o polityce publicznej
dr Konrad Słowiński
Samorząd terytorialny w stanach nadzwyczajnych. Ujęcie ustrojowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityceNauki o polityce publicznej
dr Lech Jańczuk
Postępująca dywergencja wewnętrzna Polski – ułuda racjonalnego rozwoju
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityceNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Integrated Management of Regional Finances as a Component of Smart Specjalization Policy of European Regions on the example of Poland [Zintegrowane zarządzanie finansami regionalnymi jako składowa polityki inteligentnej specjalizacji regionów europejskich na przykładzie Polski]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityceNauki o polityce publicznej
dr Lech Jańczuk
Koncepcja zintegrowanego poradnictwa specjalistycznego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Nauki o polityce publicznejSocjologia
dr Agnieszka Zaborowska
Kancelaria miasta Radomia w latach 1915-1939
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
HistoriaNauki o polityce publicznej
dr Konrad Słowiński
Implikacje inicjatyw klastrowych i klastrów z branży informatycznej na rozwój lokalny i regionalny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Ewaluacja polityki spójności: ilość versus jakość
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Uruchamianie działalności gospodarczej przy wsparciu dotacji a rozwój przedsiębiorczości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Obniżenie zdolności do generowania dochodów własnych województw – bariera w absorpcji funduszy europejskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Samorząd terytorialny w realizacji celów polityki spójności – doświadczenia powiatów chełmskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Lokalny wymiar polityki spójności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Deprecjacja roli zarządczej w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
HistoriaNauki o administracjiNauki o bezpieczeństwieNauki o obronnościNauki o polityce publicznejPrawo
dr hab. Waldemar Bednaruk prof. KUL
Ekonomia próżni - wyzwania rozwojowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Zagadnienie rozwoju społecznego i jego miejsce w zintegrowanym systemie polityki społeczno-gospodarczej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Adam Zadroga
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26584 zweryfikowanych pozycji.