Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Methanotrophic activity of rocks surrounding badenian salts in the "Wieliczka" salt mine [Aktywność metanotroficzna skał otaczających pokłady soli w kopalni "Wieliczka"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologia
dr Agnieszka Wolińska
Bioróżnorodność w glebach Lubelszczyzny
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting [Bioróżnorodność mikroorganizmów łąk o różnym sposobie użytkowania: kataboliczny i genetyczny odcisk palca]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and biofilm formation of Candida albicans [Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and biofilm formation of Candida albicans]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Microbial biodiversity in arable soils is affected by agricultural practices [Bioróżnorodność mikroorganizmów w glebach uprawnych zależy od stosowanych praktyk rolniczych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Strains of Photorhabdus spp. associated with Polish Heterorhabditis isolates: their molecular and phenotypic characterization and symbiont exchange [Szczepy Photorhabdus spp. związane z polskimi izolatami Heterorhabditis: charakterystyka molekularna i fenotypowa oraz wymiana symbiontów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaMikrobiologia
dr Waldemar Kazimierczak
Variability of stem morphology in Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae) is not related to ploidy level [Variability of stem morphology in Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae) is not related to ploidy level.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Natural water brownification as a shift in the phytoplankton community in a deep hard water lake [Naturalne brązowienie wody jako czynnik zmieniający zbiorowisko fitoplanktonu w jeziorze twardowodnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaEkologia
dr Tomasz Lenard
Potencjalna możliwość wykorzystania metanogenów torfowiskowych w zgazowywaniu materiałów o różnym stopniu uwęglenia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
BiochemiaBiologiaGórnictwo i geologia inżynierskaOchrona środowiska
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Zastosowanie filtracji żelowej do określania mechanizmu działania inhibitora na kinazę, na przykładzie pochodnej benzimidazolu i nietypowej kinazy Rio1
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Biologia
dr hab. Konrad Kubiński
Charakterystyka bakterii z rodzaju Xenorhabdus
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
BiologiaMikrobiologia
dr Marcin Skowronek
Metagenomic analysis of some potential nitrogen-fixing bacteria in arable soils at different formation process [Analiza metanogemiczna potencjalnych bakterii wiążących azot w glebach rolniczych o różnej genezie powstania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiochemiaBiologiaEkologiaMikrobiologia
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
Molecular and phenotypic characterization of Xenorhabdus bovienii symbiotically associsted with Steinernema silvaticum [Molekularna i fenotypowa charakterystyka Xenorhabdus bovienii związanych symbiotycznie ze Steinernema silvaticum]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaMikrobiologia
dr Marcin Skowronek
Molecular and phenotypic characterization of Xenorhabdus bovienii symbiotically associated with Steinernema silvaticum [Molekularna i fenotypowa charakterystyka Xenorhabdus bovienii związanych symbiotycznie ze Steinernema silvaticum]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaMikrobiologia
dr Waldemar Kazimierczak
The optimal TTC dose and its chemical reduction level during soil dehydrogenase activity assay [Optymalna dawka TTC i jej poziom redukcji chemicznej podczas oznaczeń aktywności dehydrogenazowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiochemiaBiologiaBiotechnologia
dr Agnieszka Wolińska
The optimal TTC dose and its chemical reduction level during soil dehydrogenase activity assay [Optymalna dawka TTC i jej poziom redukcji chemicznej podczas oznaczeń aktywnosci dehydrogenazowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiochemiaBiologia
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
Computer simulation of two chemostat models for one nutrient resource [Computer simulation of two chemostat models for one nutrient resource]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaInformatykaMatematyka
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
The impact of agricultural usage on activity and abundance of ammonifying bacteria in selected soils from Poland [Wpływ rolniczego użytkowania gleb na aktywność i liczebność bakterii amonifikacyjnych w wybranych glebach Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr Agnieszka Wolińska
The impact of agricultural usage on activity and abundance of ammonifying bacteria in selected soils from Poland [Wpływ rolniczego użytkowania gleb na aktywność i liczebność bakterii amonifikacyjnych w wybranych glebach Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
The impact of agricultural usage on activity and abundance of ammonifying bacteria in selected soils from Poland [Wpływ rolniczego użytkowania gleb na aktywność i liczebność bakterii amonifikacyjnych w wybranych glebach Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
Synthesis and steroid sulfatase inhibitory activities of N-phosphorylated 3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamates [Synteza i hamowanie aktywności sulfatazy steroidowej przez N-phosphorylated 3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamates]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaBiologia medycznaChemiaNauki farmaceutyczneNauki o zdrowiu
dr hab. Konrad Kubiński
The influence of soil properties and land use on the phosphatase level in soils from Lubelskie region [Wpływ właściwości gleby i sposobu użytkowania na zawartość fosforanów w glebach Lubelszczyzny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaOchrona środowiska
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
The influence of soil properties and land use on the phosphate level in soils from Lubelskie region [Wpływ właściwości gleby i sposobu użytkowania na zawartość fosforanow w glebach Lubelszczyzny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaOchrona środowiska
dr Agnieszka Wolińska
Biological Activity of Autochthonic Bacterial Community in Oil-Contaminated [Aktywność biologiczna autochtonicznej społeczności bakterii w glebach zanieczyszczonych ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Biological Activity of Autochtonic Bacterial Community in oil-contaminated soil [Biological Activity of Autochtonic Bacterial Community in oil-contaminated soil]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiochemiaBiologiaBiotechnologiaOchrona środowiska
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
Biological Activity of Autochthonic Bacterial Community in Oil-Contaminated Soil [Aktywność biologiczna autochtonicznej społeczności bakterii w glebach zanieczyszczonych ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr Agnieszka Wolińska
Biologiczna konwersja węgla brunatnego do metanu – alternatywny sposób wykorzystania surowca?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
BiologiaBiotechnologiaGórnictwo i geologia inżynierskaOchrona środowiska
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Biologiczna konwersja węgla brunatnego do metanu – alternatywny sposób wykorzystania surowca?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
BiologiaBiotechnologiaGórnictwo i geologia inżynierskaOchrona środowiska
dr Anna Pytlak
The effect of ice phenology exerted on submerged macrophytes through physicochemical parameters and the phytoplankton abundance [Wpływ fenologii lodu na zbiorowiska makrofitów zanurzonych z uwzględnieniem czynników fizyczno-chemicznych i ilości fitoplanktonu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaEkologia
dr Tomasz Lenard
Badanie składu piasku formierskiego w celu oceny możliwości jego ponownego wykorzystania
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
BiologiaBudownictwoChemiaEkologia
mgr Katarzyna Grąz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26584 zweryfikowanych pozycji.