Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Klient w cyfrowym świecie - doświadczenia niemieckiej branży ubezpieczeniowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Judyta Przyłuska-Schmitt
Kreacja przedsiębiorczości zależnej od funduszy publicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Koszty pracy jako kryterium oceny efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FinanseNauki o zarządzaniu
dr Maria Paździor
Wybrane współczesne koncepcje zarządzania zmianami organizacyjnymi w perspektywie społecznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o zarządzaniu
dr Kalina Grzesiuk
Communicating a Company’s CSR Activities Through Social Networks: A Theoretical Framework [Komunikowanie działań CSR firmy przy wykorzystaniu sieci społecznych: Ujęcie teoretyczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o zarządzaniu
dr Kalina Grzesiuk
Udział rodzin w zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw rodzinnych - na podstawie badań spółek akcyjnych zarejestrowanych w Polsce
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki o zarządzaniu
prof. dr hab. Marek Pawlak
Corporate Governance through the Analysis of TMT Composition [Nadzór korporacyjny za pośrednictwem analizy składu TMT]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki o zarządzaniu
prof. dr hab. Marek Pawlak
Why Employees Decide to Be Good Citizens in Organisations? Pilot Study Result [Pracownicy jako dobrzy obywatele w organizacji. Wyniki badań pilotażowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o zarządzaniuSocjologia
dr Agnieszka Marek
Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
EkonomiaFinanseNauki o zarządzaniu
dr Maria Paździor
Funkcjonowanie administracji publicznej na poziomie samorządu terytorialnego a wzrost wydatków publicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o administracjiNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Administracja publiczna w potransformacyjnej Polsce – dysfunkcje ograniczające rozwój społeczno-gospodarczy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaNauki o administracjiNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Jakość komunikatów o społecznym zaangażowaniu a ocena przedsiębiorstwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Grzegorz Zasuwa
The impact of individualism-collectivism orientation and communal orientation on employees’ attitudes toward intercultural communication: The case of Chinese employees in an MNC [The impact of individualism-collectivism orientation and communal orientation on employees’ attitudes toward intercultural communication: The case of Chinese employees in an MNC]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniuPsychologia
dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Podręcznik akademicki dla studentów kierunku: Doradztwo kariery i doradztwo personalne
Podręcznik akademicki
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniu
dr Kalina Grzesiuk
Firmowe strony internetowe w budowaniu wizerunku pracodawcy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniu
dr inż. Monika Wawer
Narzędzia marketingu bankowego w warunkach gospodarki rynkowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Agnieszka Stolarska
Academic Education of IT Students in the Field of Data Analytics for The Needs of The Contemporary Business [Academic Education of IT Students in the Field of Data Analytics for The Needs of The Contemporary Business]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniu
dr inż. Monika Wawer
Odzyskiwanie nadwyżek żywności a bezpieczeństwo żywnościowe. Casus - Francja
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o bezpieczeństwieNauki o zarządzaniuSocjologia
dr Urszula Soler
Zastosowanie ComPM jako narzędzia do pomiaru kompetencji menedżera projektów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniuPsychologia
dr Wiesław Talik
Przedsiębiorczość warunkiem kształtowania relacji osobowych w zarządzaniu firmą
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniuSocjologia
dr Agnieszka Marek
Sieciowość jako tendencja w zarządzaniu – Szkoła sieci organizacyjnych (Organizational Network Scholarship) i obszary jej zastosowania w zarządzaniu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniu
dr Kalina Grzesiuk
Własność intelektualna w postaci praw ochronnych na znaki towarowe jako część przedsiębiorstwa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniuPrawo
dr hab. Kinga Machowicz
Perspektywy rozwoju polsko-rosyjskiej wymiany handlowej w najbliższej przyszłości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Struktura finansowania małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym Polski
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Maria Paździor
POMIAR EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW LECZNICZYCH. WYBRANE ASPEKTY
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanseNauki o zarządzaniu
dr Maria Paździor
Przedsiębiorczość czynnikiem kształtowania relacji osobowych w zarządzaniu firmą
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniu
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Aktywność obywatelska a udział konsumentów w bojkotach na rynku europejskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Grzegorz Zasuwa
Candidate experience jako kluczowy obszar employer brandingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniu
dr inż. Monika Wawer
System informacji oświatowej jako system pomiaru dokonań edukacyjnych w kontekście oceny efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanseNauki o zarządzaniu
dr Joanna Nucińska
Kontrola zarządcza a jakość zasobów ludzkich jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Dorota Tokarska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29638 zweryfikowanych pozycji.