Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
[Rec.:] Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Ineditia, t. 1-2, red. E. Gigilewicz, M. L. Opiela, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec:] XXXVII Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, 3-6 września 2015 r. Rapperswil, Rzym-Warszawa 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Kapituła kolegiacka w Ołyce 1919-1940. Materiały, oprac. M. Debowska, Kraków 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Dawniej i dziś. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 60-tą rocznicę powstania, red. Waldemar W. Żurek, Lublin 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Wykaz osób z akt parafialnych diecezji pińskiej do 1947 roku, t. 4, oprac. Waldemar W. Żurek, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Patriarchy Tichona (Wasilija Bieławina) związki z Lublinem, Nadbużem i Polską
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Początki lubelskiego ośrodka kościelnego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
"Z Polską pod rękę". Jan Prot (1891-1957) i odbudowa niepodległego państwa polskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Kapitulacja Twierdzy Częstochowa 5 kwietna 1813 roku jako element propagandy rosyjskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Ewa Ziółek
Św. Brygida Szwedzka. Objawienie o Marcie i Marii, czyli nauka o życiu czynnym i kontemplacyjnym
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr hab. Piotr Plisiecki
From the Charism to Action in Educational, Organizational and Social Aspect on the Example of Religious Congregations formed in Poland in the Nineteenth/Twentieth Century [Od charyzmatu do działania w aspekcie edukacyjnym, organizacyjnym i społecznym na przykładzie zgromadzeń zakonnych powstałych w Polsce w XIX/XX w.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaNauki teologicznePedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Aktualność myśli pedagogicznej i dzieła Edmunda Bojanowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaPedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Integralny rozwój osoby w pedagogice i pedagogii katolickiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
HistoriaPedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Monarchia, własność, obywatelskość. Patriotyzmy Jana Potockiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwoNauki o polityce
dr Łukasz Maślanka
Christian Democracy beyond Christian Democracy: The Case of Stanisław Grocholski [Chrześcijańska demokracja bez chrześcijańskiej demokracji - przypadek Stanisława Grocholskiego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Z pomocą kobietom upadłym. Praca społeczna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Lublinie w XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Joanna Szady
Edukacja w przestrzeni miejskiej - refleksja dydaktyczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Joanna Szady
Stosunki polsko-rosyjskie w epoce wojen napoleońskich
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2017
Historia
dr Marcin Baranowski
Livonskaja wojna [Wojna inflancka]
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2017
Historia
dr Marcin Baranowski
Российско-польские отношения в эпоху наполеоновских войн [Stosunki polsko-rosyjskie w epoce wojen napoleońskich]
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2017
Historia
dr Marcin Baranowski
Смутное время в Российском царстве и Речь Посполитaя [Okres wielkiej smuty w Carstwie Rosyjskim i Rzeczypospolita]
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2017
Historia
dr Marcin Baranowski
Latarnie magiczne, występy iluzjonistów, pokazy osobliwości – karta z dziejów rozrywki (i nie tylko) dziewiętnastowiecznych lublinian
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
HistoriaHistoria sztuki
dr hab. Krzysztof Gombin
Kary za poddanie twierdzy w średniowiecznej Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Jan Ptak prof. KUL
Księgozbiory parafialne - tradycja i perspektywy badawcze
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Joanna Szady
Szpital dla Dzieci im. Vetterów w Lublinie w latach 1911-1939
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Joanna Szady
Turystyka literacka w Lublinie na przykładzie szlaku komisarza Maciejewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Joanna Szady
W sprawie metody opracowania repertoriów wizytacji kanonicznych epoki staropolskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Religious Regionalization of the Polish Crown in the Second Half of the Eighteenth Century: A Geographical-Historical Approach [Religijna regionalizacja Korony w II połowie XVIII wieku. Podejście geograficzno-historyczne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Considering Identification of Locality in Time: Theoretical and Practical Approach [W sprawie tożsamości miejscowości w czasie: ujęcie teoretyczne i praktyczne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
GeografiaHistoriaInformatyka
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Spuścizna archiwalna po Ks. Profesorze Tadeuszu Styczniu SDS (1932-2010) jako przykład archiwum prywatnego po wybitnym uczonym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Tomasz Nowicki prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 28940 zweryfikowanych pozycji.