oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Inżynieria Materiałowa-badania, pomiary, ekspertyzy

Opis oferty: Inżynieria Materiałowa

Dyscyplina: inżynieria materiałowa

Koordynator dyscypliny:
mgr.inż Eugenisz Hyz
Broker komercjalizacji
eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. +48 81 454 56 86


Przedmiotem oferty Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi badawcze obejmującej następujące obszary:

 

Pomiary/Badania:

BADANIA MIKROSTRUKTURALNE

 

Badania obejmujące obserwacje mikroskopowe z wykorzystaniem mikroskopów stereoskopowych oraz Skaningowego Mikroskopu Elektronowego. Badania SEM mikrostruktury, morfologii i rozmieszczenia wydzieleń, mikroanaliza rentgenowska, mikroanaliza chemiczna jakościowa i ilościowa.


 

BADANIA GRUBOŚCI POWŁOK I ANALIZY MATERIAŁOWEJ

 

Badania obejmujące pomiaru grubości powłok na powierzchniach metalicznych i analizy materiałowej, wykorzystujący metodę fluorescencji rentgenowskiej z rozproszeniem energii (EDXRF).

 

BADANIA MATERIAŁÓW W PODCZERWIENI FTIR-ATR

 

Badania identyfikacji materiałów polimerowych.

 

BADANIA ANALIZ TERMICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SKANINGOWEGO KALORYMETRU RÓŻNICOWEGO DSC

 

Badania DSC są wykorzystywane do analizy bardzo szerokiej grupy materiałów m.in. kompozytów, tworzyw sztucznych, ceramiki, szkła, metali, materiałów budowlanych itp.. Badania obejmują wyznaczenie: charakterystycznych temperatur (topnienia, krystalizacji, przejść polimorficznych), wartości energetycznych przemian fazowych, procesów topnienia i krystalizacji, ciepła.

 

POMIARY WIELKOŚCI CZĄSTEK

 

Pomiary wielkości cząstek polegające na dynamicznym rozpraszaniu światła wykonywane za pomocą Analizatora wielkości cząstek (DLS). Metoda umożliwia pomiar nanocząstek i badanie procesów zachodzących w czasie.

 

 

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNIOWYCH RÓŻNYCH MATERIAŁÓW – POMIAR KĄTA ZWILŻANIA I WYZNACZANIE SWOBODNEJ ENERGII POWIERZCHNIOWEJ

 

Badania z wykorzystaniem tensjometrów optycznych i mechanicznych pozwalają na pomiary: statycznego i dynamicznego kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego i międzyfazowego, swobodnej energii powierzchniowej, zwilżalności, objętości kropli, kształtu kropli, wyznaczenie gęstości cieczy.

 

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH

 

Badania udarności wg metody Charpy’ego zgodnie z ISO 179. Wahadło udarowe CEAST 9050 jest przeznaczone do określania odporności materiałów termoplastycznych na uderzenia.

 

Prowadzenie testów na rozciąganie, ściskanie, zginanie, odrywanie, odrywanie, przebicie, pełzanie i cykliczne na wszystkich surowcach i wyrobach gotowych z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej wyposażonej w stereoskopowy system pomiaru odkształceń.

 

 

POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE W ZAKRESIE UV-VIS - ANALITYCZNE Z ZAKRESU ANALIZY MATERIAŁÓW

 

Metoda stosowana do ilościowego oznaczania związków, jonów metali przejściowych, do oznaczania czystości głównego składnika. Badania prowadzone w roztworach oraz dla ciał stałych.

 

EKSPERTYZY:

 

-z zakresu charakteryzacji topografii, morfologii, składu chemicznego, struktury krystalograficznej, analiza defektów,

-instalacji P i badania struktury, składu, właściwości metali i stopów oraz przyczyn

ich degradacji (zużycie, korozja, pękanie), w tym połączeń spawanych i różnych powłok i analiza czystości próbek.

 

WSPARCIE W ZAKRESIE:

 

-realizacji projektów w tematach: inżynieria materiałowa, nanomateriały, metale i stopy,

-projektowania ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji, charakteryzacja optyczna materiałów-elektryczna, strukturalna.

 

MOŻLIWOŚĆ PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA

 

kursów, studiów podyplomowych, szkoleń (z zastosowania sprzętu do pomiarów) oraz organizacja seminariów z zakresu wytwarzania nowych materiałów.

 

WYTWARZANIE WARSTW HYDROFOBOWYCH I arc NA POWIERZCHNI SZKLANEJ

 

Szczegółowa oferta Instytutu Inżynierii Materiałowej dotycząca badań naukowych i prac rozwojowych znajduje się poniżej (do pobrania w PDF)