oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Oferta badawcza Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

Opis oferty: Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak – Raczkowska
Broker Innowacji
e-mail: monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Instytut Nauk o Polityce i Administracji oferuje wykonanie przez ekspertów będących pracownikami naukowymi tego Instytutu zleceń w zakresach tematycznych objętych ich specjalnością naukową. Z uwagi na rozległy obszar badawczy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oferujemy usługi z niezwykle szerokim zakresem obszarów tematycznych.

            

Szczególnie zachęcamy do skorzystania z usług badawczych na zlecenie z zakresu m.in.:

  • Samorząd terytorialny (wieloaspektowo, m.in. płaszczyzna polityczna, organizacyjna, gospodarcza, finansowa), polityka publiczna, finanse publiczne, współpraca podmiotów publicznych z prywatnymi, analizy ekonomiczne podmiotów publicznych, komercyjnych i non-profit.
  • Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność, regionalne systemy innowacji, społeczeństwo informacyjne, polityki spójności UE, rozwój regionów w warunkach UE, modernizacja sfery społeczno-gospodarczej.
  • Analizy dostosowania prawa polskiego do prawa UE w poszczególnych obszarach, analiza aktywności i predykcji działań UE i Polski w UE w wybranych dziedzinach, badania nad rolą Polski w UE i stosunku Polski do priorytetów nowej Komisji Europejskiej (2019-2024).
  • Postawy i zachowania społeczeństwa jako czynnik bezpieczeństwa i reprodukcji reżimów monocentrycznych (niedemokratycznych), zachowania opozycyjne społeczeństw w systemach niedemokratycznych (np. ingerencji rządzących w sferę prywatną, naruszanie wolności i praw człowieka i obywatela, oddolne organizowanie się obywateli w sytuacji zagrożenia, tworzenie alternatywy politycznej i społecznej, … etc).
  • Państwa de facto (quasi-państwa, parapaństwa szczególnie Naddniestrze i Republika Gagauska. Mołdawia).
  • Stosunki międzynarodowe (wieloaspektowo).
  • Komunikowanie polityczne, marketing polityczny, media w komunikowaniu politycznym, przywództwo polityczne.
  • Religia w polityce globalnej. NATO - Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa.
  • Wielokulturowość, integracja, mniejszości narodowe, spójność społeczna, kształtowania tożsamości obywatelskiej i kulturowej w społeczeństwach wielokulturowych i wielonarodowych, bezpieczeństwo informacyjne, propaganda, dezinformacja, wykorzystywanie informacji w konfliktach między państwami, wpływ informacji na stabilność i poziom integracji społecznej.