oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Oferta współpracy-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KUL

Opis oferty: architektura krajobrazu

Dyscyplina: architektura krajobrazu

Koordynator dyscypliny:
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


                                                 OFERTA WSPÓŁPRACY

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KUL
(dyscypliny naukowe: architektura i urbanistyka oraz rolnictwo i ogrodnictwo)

 

Katedry funkcjonujące w ramach architektury krajobrazu KUL:

 • Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu
 • Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu
 • Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu

 

Architektura krajobrazu jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączy w sobie wiedzę
o środowisku naturalnym (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo) i wiedzę techniczną (dyscyplina architektura i urbanistyka). Specyfiką KUL-owskiej Architektury Krajobrazu jest specjalizacja
w kształtowaniu krajobrazu kulturowego. Proces kształcenia jest tak zorganizowany, aby zapewnić absolwentom wszechstronną wiedzę nie tylko o profilu architektonicznym, ale też wiedzę
o środowisku naturalnym (flora, fauna, środowisko nieożywione) i wpływie człowieka na jego poszczególne elementy, która jest związana z szeroko rozumianym projektowaniem, urządzaniem
i pielęgnowaniem różnego typu terenów zieleni. Ponadto istotnym elementem kształcenia jest znajomość działań i rozwiązań planistycznych oraz form i możliwości gospodarowania przestrzenią.

 

Tematyka badań i usługi badawcze

 1. Inwentaryzacje środowiska naturalnego (florystyczne, fitosocjologiczne, dendrologiczne, faunistyczne);
 2. Ekspertyzy środowiskowe;
 3. Waloryzacja przyrodnicza różnych elementów środowiska naturalnego;
 4. Diagnostyka szkodników roślin. Ocena stanu zdrowotnego roślin;
 5. Ekspertyzy i analizy krajobrazowe i widokowe;
 6. Audyty krajobrazowe i audyty dotyczące dokumentacji projektowych;
 7. Projekty i plany dotyczące zielonej i błękitnej infrastruktury. Doradztwo w ramach tzw. małej retencji;
 8. Projekty zagospodarowania i plany rewitalizacji różnych typów terenów np. zieleni osiedlowej;
 9. Plany i projekty przywracania oraz kształtowania siedlisk roślin i zwierząt na terenach zdegradowanych. Projekty renaturalizacji i renaturyzacji.
 10. Projekty historycznej zieleni, w tym zabytkowych założeń ogrodowych czy historycznych ogrodów sakralnych;
 11. Ekspertyzy urbanistyczne oraz koncepcje urbanistyczne;
 12. Projekty i plany systemów terenów zieleni, green structure, SPM, SWM;
 13. Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu planowania przestrzennego, kształtowania i ochrony krajobrazu, oceny zasobów krajobrazu kulturowego i naturalnego.
 14. Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 15. Opinie na temat dokumentów planistycznych;
 16. Prowadzenie procesów partycypacji społecznej w zakresie gospodarowania przestrzenią. Organizowanie i moderowanie warsztatów urbanistycznych;
 17. Innowacyjne koncepcje funkcjonalno-przestrzenne i rozwiązania dla przestrzeni publicznych, terenów chronionych, terenów inwestycyjnych;
 18. Projekty z zakresu designu miejskiego;

 

Możemy także uczestniczyć w tych procesach jako część większych konsorcjów.

Dane kontaktowe

 

Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

Dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL, e-mail: ewa.trzaskowska [at] kul.pl

 

Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu

Dr hab. Magdalena Lubiarz e-mail: magdalena.lubiarz [at] kul.pl

 

Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu

Dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL e-mail: jacek.lapinski [at] kul.pl

 

Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin