oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Usługi badawcze Instytutu Nauk Biologicznych: analizy mikrobiologiczne, molekularne , biologiczne, fizykochemiczne

Opis oferty: analizy mikrobiologiczne, molekularne , biologiczne, fizykochemiczne

Dyscyplina: biotechnologia

Koordynator dyscypliny:
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Przedmiotem usług badawczych Instytutu Nauk Biologicznych Biotechnologia KUL jest:

 1. Analiza mikrobiologiczna i molekularna:
 • Sterylizacja pożywek mikrobiologicznych, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego
 • Dobór metody i optymalizacja izolacji DNA z próbek środowiskowych
 • Pomiar czystości i ilości wyizolowanego DNA
 • Przeprowadzenie reakcji amplifikacji (PCR)
 • Określanie ogólnej liczebności bakterii w próbkach środowiskowych (hodowle płytkowe),
 • Identyfikacja szczepu na podstawie genu 16S rRNA,
 1. Analiza molekularna prób środowiskowych pod kątem mikrobiomu bakteryjnego
 2. Analizy biologiczne:
 • Wyznaczanie aktywności respiracyjnej w materiale środowiskowym (technika chromatografii gazowej)
 • Wyznaczanie aktywności metanogenicznej i metanotroficznej (technika chromatografii gazowej)
 • Wyznaczanie aktywności enzymatycznej (dehydrogenazowej – technika spektrofotometryczna)
 • Analiza próbek gazowych pod względem zawartości gazów szklarniowych (CO2, N2O, CH4)
 • Analiza aminokwasów w materiale biologicznym (np. płyn pohodowlany, biomasa mikroorganizmów) metoda GCMS z zastosowaniem zastawu EZ:faast)
 • Analiza produkcji kwasu indoilo-3-octowego (IAA) przez mikroorganizmy (metoda spektrofotometryczna)
 1. Analizy fizykochemiczne - kompleksowa analiza parametrów fizykochemicznych gleb i wód, obejmująca wyznaczenie:
 • wilgotności (próbki stałe)
 • odczynu (pH)
 • przewodnictwa elektrolitycznego (EC) – pośrednio zasolenia
 • potencjału oksydoredukcyjnego (Eh) – metody potencjometryczne
 • zawartości całkowitych form węgla (TC, IC), azotu i fosforu (TN, TP) detekcja w podczerwieni oraz metody kolorymetryczne
 • zawartości biogennych form azotu (NO3-N; NH4-N; NO2-N) i fosforu (PO4-P)
 • poziomu jonów (Cl-; S2-; SO42-) – metody kolorymetryczne
 • zawartości mikro- i makroelementów – technika AAS (wraz z przygotowaniem prób do analiz – mineralizacja prób stałych)
 1. Analiza aktywności układu antyoksydacyjnego u roślin wyższych.

Szczegółowa oferta Instytutu Nauk Biologicznych KUL znajduje się poniżej.