oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Autorski program do nauki metody fonogestów (Polish Cued Speech Method) oraz międzynarodowego modelu wykorzystania metody PCS

Opis oferty: Fonogesty

Dyscyplina: pedagogika

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak – Raczkowska
Broker Innowacji
e-mail: monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Przedmiot oferty Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II :

 

autorski programu do nauki metody fonogestów (Polish Cued Speech Method) oraz międzynarodowy model wykorzystania metody PCSM w pracy z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami słuchu.

 

Fonogesty - są to specjalne ruchy jednej ręki (prawej lub lewej), które towarzyszą głośnemu i wyraźnemu mówieniu.

Celem postępowania rehabilitacyjnego z zastosowaniem fonogestów, jest stworzenie warunków, w których dziecko z uszkodzonym słuchem może bez wysiłku usłyszeć, zobaczyć i dokładnie rozpoznać wszystkie językowe jednostki ciągu mowy i dzięki temu uczyć się, rozumieć, mówić, czytać i pisać.

Fonogesty najlepiej służą do komunikowania się niesłyszących ze słyszącymi. Możliwa i skuteczna jest również komunikacja z fonogestami osób z uszkodzonym słuchem między sobą.

Kiedy stosować fonogesty:

 • Z fonogestów mogą korzystać wszystkie osoby z poważnymi uszkodzeniami słuchu.
 • Największe korzyści obserwuje się u dzieci i młodzieży ze znacznym i głębokim uszkodzeniem słuchu używających dobrze dobranych protez (aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych).
 • Z fonogestów mogą korzystać także osoby dorosłe z uszkodzeniami słuchu.
 • Metodę mogą stosować logopedzi, rodzice, rodzeństwo, nauczyciele i wychowawcy, słyszący koledzy i inne osoby.

Korzyści z używania fonogestów wśród niemowląt:

 • Z fonogestami mówią rodzice w każdej sytuacji, rozmawiając z dzieckiem i innymi członkami rodziny oraz terapeuta mowy.
 • Pozwalają dziecku poznawać język polisensorycznie (wieloma zmysłami).
 • Pozwalają budować świadomość fonologiczą, czyli wiedzę o strukturze fonemowej wyrazów już od najwcześniejszych miesięcy życia.
 • Dzięki temu dziecko przyswaja język spontanicznie, w tempie porównywalnym do dzieci słyszących.
 • Fonogesty „uspokajają rodziców” - umożliwiają systematyczne i spontaniczne realizowanie wszystkich założeń terapeutycznych.

 

Korzyści z używania fonogestów przez dzieci w wieku przedszkolnym:

 • Z fonogestami może mówić wychowawczyni i koledzy w grupie przedszkolnej.
 • Nie zmuszają do zawężania zasobu słownictwa.
 • Pozwalają szybko poznawać nowe słowa i kolejne reguły gramatyczne.
 • Sprawiają, że odczytywanie mowy z ust staje się łatwiejsze i dokładniejsze.
 • Ułatwiają pracę nad oddechem i czynnikami prozodycznymi mowy.
 • Ułatwiają naukę czytania i pisania.
 • Nie odwracają uwagi od słuchania.
 • Kiedy już nie są potrzebne w dowolnym momencie można z nich zrezygnować.

Korzyści z używania fonogestów przez dzieci w szkole:

 • Z fonogestami może mówić nauczyciel prowadzący, nauczyciel wspomagający oraz koledzy z klasy (niesłyszący i słyszący).
 • Fonogesty pozwalają dzieciom niesłyszącym na pełniejsze uczestnictwo w procesie dydaktycznym.
 • Pomagają w czasie lekcji poznawać i zapamiętywać nowe wyrazy.
 • Stwarzają szansę na opanowanie gramatyki języka polskiego, zwłaszcza końcówek fleksyjnych.
 • Umożliwiają w sposób naturalny opanowanie prozodii mowy.
 • Pozwalają pisać dyktanda, gdyż z fonogestami mówi się według zasad wymowy a nie pisowni.
 • Dzieciom słyszącym łatwiej jest zrozumieć sposób wspomagania ucznia z uszkodzeniem słuchu.
 • Z fonogestów można korzystać wedle potrzeb w każdej sytuacji, w wybranych sytuacjach dydaktycznych lub z czasem zupełnie z nich zrezygnować.

Korzyści z używania fonogestów na studiach:

 • Z fonogestami mogą mówić wybrani koledzy z roku oraz wybrani wykładowcy.
 • W środowisku, które posługuje się fonogestami możliwa jest spontaniczna i swobodna komunikacja bez konieczności użycia pisma.
 • Fonogesty pozwalają dokładnie rozumieć nowe terminy naukowe, wyjaśniać trudne zagadnienia specjalistyczne;.
 • Umożliwiają pełny dostęp do naukowej odmiany polszczyzny mówionej.

 

Podsumowanie

Metoda fonogestów przeznaczona do terapii osób z głuchotą i niedosłuchem służy przede wszystkim dzieciom, które pomimo wczesnej diagnozy i profesjonalnej opieki audiologicznej doświadczają afonemii lub dysfonemii. Po przezwyciężeniu deficytów w tym zakresie z fonogestów można stopniowo rezygnować.

Fonogesty mogą służyć także do stymulacji rozwoju językowego dzieci zdrowych,
oraz terapii i wsparcia rozwoju dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej, w tym przede wszystkim z zaburzeniami słuchu fonematycznego.

Fonogesty są dla dziecka szansą na rozwój umiejętności komunikacyjnych. Jest to metoda, która istotnie udostępnia osobom niesłyszącym język narodowy i - przy konsekwentnym, poprawnym zastosowaniu - umożliwia im jego opanowanie w mowie i w piśmie. Rezultaty stosowania fonogestów są potwierdzone badaniami prowadzonymi przez prof. dr hab. Kazimierę Krakowiak.

W odróżnieniu od języka migowego są metodą, która nie uzależnia od jej stosowania. Dziecko, które dzięki nim opanowało podstawy systemu językowego, jest w stanie porozumiewać się z osobami, które fonogestów nie znają.

 

Webinar na temat fonogestów:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=kzc2Joz8slM&feature=emb_logo

 

opracowanie: Renata Kołodziejczyk, Aleksandra Borowicz

 

Szczegółowa oferta Instytutu Pedagogiki dotycząca badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.