oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Oferta komercyjnych usług badawczych z zakresu Inżynierii Ochrony Środowiska

Opis oferty: Inżynieria Ochrony Środowiska

Dyscyplina: inżynieria środowiska

Koordynator dyscypliny:
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do nawiązania współpracy komercyjnej z zakresu usług badawczych prowadzonych przez Instytut Inżynierii Środowiska w Stalowej Woli. 

Zakres usług obejmuje:

 1. możliwość dokonania analiz fizykochemicznych gleb: powierzchnia właściwa metodą adsorpcji pary wodnej (BET); odczyn (pH); wilgotność, przewodnictwo właściwe (EC),

 

 1. możliwość oceny aktywności cytotoksycznej, genotoksycznej i mutagennej substancji z wykorzystaniem różnych metod i testów – in vitro,

 

 1. możliwość sporządzania opinii w zakresie: występowania, dostępności, gospodarczej przydatności oraz prawa użytkowania  lokalnych surowców mineralnych. Dotyczy to wydobywania kopalin z tych złóż, które w myśl prawa geologicznego i górniczego należą do właściciela nieruchomości  (znajdują  się  do głębokości 3 metrów p.p.t.).  Oferta dotyczy właścicieli nieruchomości,  przedsiębiorców planujących prowadzenie działalności wydobywczej oraz lokalnej społeczności reprezentowanej przez organy gminy/powiatu,

 

 1. możliwość sporządzania ekspertyz w zakresie: stanu i możliwości sekwestracji węgla w glebowej materii organicznej  lokalnych  gruntów. Działalność ta dotyczy gminnych/ powiatowych programów ochrony środowiska. Ekspertyza przynosi  rozpoznanie   oraz wskazania  organom  gminy/powiatu  gospodarczych możliwości  w zakresie polityki przeciwdziałania emisji gazów szklarniowych na administrowanym  obszarze,

 

 1. możliwość działalności edukacyjno-odczytowej w zakresie” Górnictwo versus środowisko naturalne – fakty i mity. Dotyczy to  przedstawiania  problematyki  prowadzonej  lub planowanej  na danym terenie  działalności  przemysłu wydobywczego  dla zrozumienia i akceptacji  przez lokalną społeczność  działań górniczych (pozyskiwanie  kopalin),

 

 • kompleksową realizację oceny bezpieczeństwa i toksyczności substancji biologicznie aktywnych znajdujących się w fazie badań przedklinicznych, przedsiębiorców wprowadzających nowe produkty na rynek:
 • ocenę działania cytotoksycznego produktów, substancji czynnych – oddzielnie i w kombinacji na komórkach zwierzęcych i ludzkich in vitro – testy MTT, LDH, NRU zgodnie z rekomendacją OECD TG 431, 432,
 • ocenę genotoksyczności in vitro produktów i substancji czynnych – oddzielnie i w kombinacji – test Amesa, zgodnie z rekomendacją OECD TG 471,
 • ocenę działania klastogennego produktów i substancji czynnych – oddzielnie i w kombinacji na komórkach zwierzęcych in vitro – test mikrojądrowy, zgodnie z rekomendacją OECD TG 487,
 • badanie aktywności przeciwnowotworowej substancji z wykorzystaniem hodowli komórkowych,
 • Przeprowadzenie reakcji amplifikacji (PCR),
 • określanie aktywności antybakteryjnej i antywirusowej substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznych,
 • badanie czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych i wyrobów medycznych i kosmetycznych,
 • badanie czystości mikrobiologicznej suplementów diety i produktów spożywczych,
 • badanie lekooporności drobnoustrojów,

 

 1. opiniowanie przygotowania i pomoc w zakresie zarządzania laboratoriami w systemie GLP i HACCP,

 

 1. opiniowanie przygotowania laboratoriów do audytów wewnętrznych i zewnętrznych,

 

 1. doradztwo w zakresie organizacji i wyposażenia laboratoriów badawczych,

 

 1. usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów działania laboratoriów badawczych,

 

 1. usługi doradcze w zakresie dostępności i kosztów różnych źródeł finansowania działalności laboratoriów i realizowanych przez nie projektów,

 

 1. usługę szkoleń z zakresu zarządzania laboratoriami,

 

 1. usługę szkoleń z zakresu zapewnienia ochrony przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych w zakładach pracy, szkołach, itp. i ich jednostkach nadzorujących,

 

 1. usługę doradcze dla przedsiębiorców i jednostek sektora publicznego w zakresie oceny ryzyka środowiskowego na potrzeby projektów inwestycyjnych, studiów wykonalności, dokumentacji projektowej,

 

 1. opracowanie technologii i rekomendacji w celu zmniejszenia wpływu przedsiębiorstw metalurgicznych/hutniczych oraz zakładów przemysłu ciężkiego na środowisko (szczególnie wodne),

 

 1. badania w zakresie perspektyw recyklingu odpadów przedsiębiorstw metalurgicznych/hutniczych oraz zakładów przemysłu ciężkiego,

 

 1. badania z zakresu bezinwazyjnych pomiarów natężenia przepływu wody w sieciach wodociągowych.

 

Zachęcamy do skorzystania usług ekspertów z dziedziny Inżynierii Ochrony Środowiska.