dr hab. Arkadiusz Gudaniec

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


Antropologia filozoficzna - seminarium

Cele przedmiotu:
C1. opieka promotorska w przygotowaniu prac magisterskich z antropologii filozoficznej
C2. analiza odpowiednich problemów z filozofii człowieka, pomocnych w przygotowaniu prac
C3. przedstawienie argumentacji, założeń i konsekwencji dotyczących istotnych kwestii filozoficznych, związanych ściśle lub luźno z problematyką przygotowywanych prac
Wymagania wstępne:
W1. odbyty podstawowy kurs antropologii filozoficznej
W2. umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. student zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk z antropologii filozoficznej K_W03
2. ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość problemów badawczych z zakresu antropologii filozoficznej K_W06
3. ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne oraz najnowsze stanowiska światowe i rodzime w zakresie antropologii filozoficznej K_W05
UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych oraz formułować na tej podstawie sądy krytyczne K_U01
2. posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych
problemów filozoficznych K_U02
3. umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i krytycznie analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje oraz proponuje własne tezy K_U05
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K03
2. potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania K_K04
3. potrafi uzasadnić rolę filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy K_K05
Metody dydaktyczne:
Analiza problemowa, przygotowywanie struktury prac magisterskich, dyskusja nad strukturami, podziałami i szczegółowymi kwestiami dotyczącymi prac magisterskich, czytanie i analiza przygotowanych fragmentów prac
Treści programowe:
Zależne od aktualnie przygotowywanych prac
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Brak oceny.
Weryfikacja treści pracy magisterskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Zależna od aktualnie przygotowywanych prac

Antropologia filozoficzna - wykład

Cele przedmiotu:
C1. przedstawienie sposobów uprawiania antropologii, wskazanie na specyfikę antropologii filozoficznej oraz ukazanie jej stosunku do nauk szczegółowych
C2. przedstawienie najistotniejszych koncepcji człowieka, jakie wyłoniły się w historii myśli filozoficznej
C3. prezentacja metod antropologii filozoficznej, zwł. metody uniesprzeczniania metafizycznego
C4. ukazanie systematycznie opracowanej teorii człowieka, w tym jego struktury bytowej i specyficznie osobowych działań
Wymagania wstępne:
W1. podstawowa wiedza w zakresie historii powszechnej i historii kultury
W2. umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. student potrafi omówić status metodologiczny antropologii filozoficznej i ukazać jej stosunek do szczegółowych nauk o człowieku - K_W02
2. student zna terminologię podstawowych systemów antropologii filozoficznej - K_W03
3. student ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska w zakresie antropologii filozoficznej - K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla antropologii filozoficznej - K_U04
2. student streszcza i analizuje argumenty filozoficzne w zakresie antropologii, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje - K_U05
3. student poprawnie stosuje terminologię antropologiczną, wykorzystuje poglądy innych autorów oraz trafnie formułuje wnioski - K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student potrafi podejmować dyskusje problemowe oraz samodzielnie formułować propozycje ich rozwiązania - K_K04
Metody dydaktyczne:
Wykład: wykład tradycyjny. Ćwiczenia: analiza treści wykładu, praca z wybranymi tekstami, metody problemowe.
Treści programowe:
1. Wykład zawiera część wstępną (metaprzedmiotową), historyczną oraz systematyczną.
2. W części wstępnej przedstawione są: rodzaje antropologii i specyfika antropologii filozoficznej, w tym jej stosunek do nauk szczegółowych.
3. W części historycznej: najważniejsze koncepcje człowieka na przestrzeni całych dziejów filozofii.
4. W części systematycznej: analiza punktu wyjścia antropologii (tj. opis faktu ludzkiego), tzw. wewnętrzne doświadczenie bycia człowiekiem, struktura bytu ludzkiego, w tym rozumienie duszy jako racji jedności bytowej w wielości działań, rozumienie ciała jako czynnika współkonstytuującego człowieka itp.
5. Ponadto omawia się: podstawy rozumienia człowieka jako osoby oraz wyróżnione w tym kontekście właściwości osoby, takie jak: poznanie, miłość, wolność i wynikające z nich działania moralne, twórcze (kulturowe), społeczne i religijne.
6. Na ćwiczeniach, oprócz analizy treści wykładu, podejmuje się w charakterze uzupełniającym pracę nad wybranymi tekstami klasycznymi z zakresu antropologii filozoficznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) student nie potrafi omówić statusu metodologicznego antropologii filozoficznej i ukazać jej stosunku do szczegółowych nauk o człowieku. Nie zna terminologii podstawowych systemów antropologii filozoficznej. Nie posiada uporządkowanej i ugruntowanej historycznie wiedzy ogólnej obejmującej klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska w zakresie antropologii filozoficznej
(U) student nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla antropologii filozoficznej. Nie potrafi analizować argumentów filozoficznych w zakresie antropologii, identyfikować ich kluczowych tez, założeń i konsekwencji.
(K) student nie potrafi podejmować dyskusji problemowych oraz formułować propozycji ich rozwiązania

Ocena dostateczna
(W) student posiada minimalną znajomość terminologii podstawowych systemów antropologii filozoficznej. Ma ogólną wiedzę obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska w zakresie antropologii filozoficznej
(U) student potrafi w stopniu minimalnym posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla antropologii filozoficznej. Potrafi streszczać argumenty filozoficzne w zakresie antropologii, a także w stopniu minimalnym potrafi identyfikować ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje.
(K) student w stopniu minimalnym podejmuje dyskusje problemowych i próbuje formułować propozycje ich rozwiązania

Ocena dobra
(W) student potrafi omówić status metodologiczny antropologii filozoficznej i ukazać jej stosunek do szczegółowych nauk o człowieku. Zna terminologię podstawowych systemów antropologii filozoficznej. Posiada uporządkowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującej klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska w zakresie antropologii filozoficznej
(U) student potrafi w stopniu zadowalającym posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla antropologii filozoficznej. Potrafi streszczać i ogólnie analizować argumenty filozoficzne w zakresie antropologii, a także identyfikować ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje.
(K) student potrafi podejmować dyskusje problemowe oraz formułować propozycje ich rozwiązania

Ocena bardzo dobra
(W) student potrafi przedstawić status metodologiczny antropologii filozoficznej i ukazać jej stosunek do szczegółowych nauk o człowieku. Ma opanowaną terminologię podstawowych systemów antropologii filozoficznej. Posiada uporządkowaną i usystematyzowaną historycznie wiedzę obejmującej klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska w zakresie antropologii filozoficznej
(U) student potrafi biegle posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla antropologii filozoficznej. Potrafi samodzielnie i rzeczowo analizować argumenty filozoficzne, kluczowe tezy, założenia i konsekwencje systemów antropologicznych.
(K) student chętnie podejmuje dyskusje problemowe, aktywnie włącza się w przebieg zajęć oraz formułuje własne propozycje rozwiązań
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
M. A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 2005;
M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2009;
S. Kamiński, Naukowa, filozoficzna i teologiczna wizja człowieka, w: tenże, Jak filozofować?, Lublin 1989, s. 279-291.

Literatura uzupełniająca
M. A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, Lublin 1996.
M. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, Lublin 2004;
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994;
G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Kraków 2006;
S. Kamiński, Naukowa, filozoficzna i teologiczna wizja człowieka, w: tenże, Jak filozofować?, Lublin 1989, s. 279-291;
M. A. Krąpiec, A. Gudaniec, Miłość [hasło encyklopedyczne], w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t.7, Lublin 2006, s.237-251.

Antropologia filozoficzna - Kanon - egzamin

Cele przedmiotu:
1.Przedstawienie sposobów uprawiania antropologii, wskazanie na specyfikę antropologii filozoficznej oraz ukazanie jej stosunku do nauk szczegółowych.
2.Przedstawienie najistotniejszych koncepcji człowieka, jakie wyłoniły się w historii myśli filozoficznej.
3. Prezentacja metod antropologii filozoficznej, zwł. metody uniesprzeczniania metafizycznego.
4. Ukazanie systematycznie opracowanej teorii człowieka, w tym jego struktury bytowej i specyficznie osobowych działań.
Wymagania wstępne:
1.Ppodstawowa wiedza w zakresie historii powszechnej i historii kultury.
2. Umiejętność krytycznego myślenia.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1.Student potrafi omówić status metodologiczny antropologii filozoficznej i ukazać jej stosunek doszczegółowych nauk o człowieku.
2.Student zna terminologię podstawowych systemów antropologii filozoficznej.
3. Student ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska w zakresie antropologii filozoficznej

W kategorii umiejętności Student:
1. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla antropologii filozoficznej.
2. Streszcza i analizuje argumenty filozoficzne w zakresie antropologii, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje.
3. Poprawnie stosuje terminologię antropologiczną, wykorzystuje poglądy innych autorów oraz trafnie formułuje wnioski.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
1.Student potrafi podejmować dyskusje problemowe oraz samodzielnie formułować propozycje ich rozwiązania.
Metody dydaktyczne:
Wykład: wykład tradycyjny, dyskusja problemowa nt. wybranych zagadnień.
Treści programowe:
Wykład zawiera część wstępną (metaprzedmiotową), historyczną oraz systematyczną. W części wstępnej przedstawione są: rodzaje antropologii i specyfika antropologii
filozoficznej, w tym jej stosunek do nauk szczegółowych. W części historycznej: najważniejsze koncepcje człowieka na przestrzeni całych dziejów filozofii. W części
systematycznej: analiza punktu wyjścia antropologii (tj. opis faktu ludzkiego), tzw. wewnętrzne doświadczenie bycia człowiekiem, struktura bytu ludzkiego, w tym rozumienie duszy jako racji jedności bytowej w wielości działań, rozumienie ciała jako czynnika współkonstytuującego człowieka itp. Ponadto omawia się: podstawy rozumienia człowieka jako osoby oraz wyróżnione w tym kontekście właściwości osoby, takie jak: poznanie, miłość, wolność i wynikające z nich działania moralne, twórcze (kulturowe), społeczne i religijne.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa:
M. A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 2005.
M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2009.
M. A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, Lublin 1996.

UZUPEŁNIAJĄCA:
S. Kamiński, Naukowa, filozoficzna i teologiczna wizja człowieka, w: tenże, Jak filozofować?, Lublin 1989, s. 279-291.
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.

Antropologia filozoficzna i kulturowa - wykład

Cele przedmiotu:
C1. przedstawienie sposobów uprawiania antropologii, wskazanie na specyfikę antropologii filozoficznej oraz antropologii kulturowej
C2. przedstawienie najistotniejszych koncepcji człowieka, jakie wyłoniły się w historii myśli filozoficznej, oraz istotnych zrębów kształtującej się od XIX wieku antropologii kulturowej
C3. prezentacja metod antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej, ze zwróceniem uwagi na autonomiczność metod wobec nauk szczegółowych
C4. ukazanie systematycznie opracowanej filozoficznej teorii człowieka, w tym jego struktury bytowej i specyficznie osobowych działań
Wymagania wstępne:
W1. podstawowa wiedza w zakresie historii powszechnej i historii kultury
W2. umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W04. student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej.
K_W14. student ma uporządkowaną przedmiotową wiedzę szczegółową, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej.
K_W23, K_W30, K_W33. student ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym społeczeństwo i kulturę
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04. student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz
paradygmatami badawczymi z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej
K_U01. student potrafi porządkować i wykorzystywać informacje z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej
K_U06. student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01. student rozumie potrzebę uczenia się
Metody dydaktyczne:
Wykład tradycyjny z zastosowaniem technik prezentacji audiowizualnej
Treści programowe:
Wykład zawiera część metaprzedmiotową, historyczną oraz systematyczną. W części pierwszej przedstawione są: rodzaje antropologii, specyfika antropologii filozoficznej oraz szersze omówienie antropologii kulturowej. W części historycznej: najważniejsze koncepcje człowieka na przestrzeni całych dziejów myśli ludzkiej. W części systematycznej (filozoficznej): analiza punktu wyjścia antropologii (tj. opis faktu ludzkiego), tzw. wewnętrzne doświadczenie bycia człowiekiem, struktura bytu ludzkiego, w tym rozumienie duszy jako racji jedności bytowej w wielości działań, rozumienie ciała jako czynnika współkonstytuującego człowieka itp. Ponadto omawia się: podstawy rozumienia człowieka jako osoby oraz wyróżnione w tym kontekście właściwości osoby, takie jak: poznanie, miłość, wolność i wynikające z nich działania moralne, twórcze (kulturowe), społeczne i religijne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Pisemny test (egzamin) na koniec semestru - 100%
SZCZEGÓŁY:
NA OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ: WIEDZA - student nie posiada dostatecznej wiedzy, obejmującej terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej. Nie posiada podstawowej wiedzy o człowieku; UMIEJĘTNOŚCI: student nie potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną; nie potrafi porządkować i wykorzystywać informacji z zakresu antropologii filozoficznej oraz antropologii kulturowej; nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania; KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie rozumie potrzeby uczenia się, nie angażuje się w proces nauki
NA OCENĘ DOSTATECZNĄ: WIEDZA - student posiada minimalną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej. Posiada elementarną wiedzę o człowieku jako twórcy społeczeństwa i kultury; UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi w stopniu minimalnym posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną; potrafi porządkować informacje z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej; posiada w stopniu minimalnym umiejętność merytorycznego argumentowania; KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student w minimalnym stopniu angażuje się w proces nauki
NA OCENĘ DOBRĄ: WIEDZA - student posiada ogólną i szczegółową wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej. Posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy społeczeństwa i kultury; UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną; potrafi wykorzystywać informacje z zakresu antropologii filozoficznej oraz antropologii kulturowej; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania; KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student rozumie potrzebę uczenia się i angażuje się w proces nauki
NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ: WIEDZA - student posiada uporządkowaną i ugruntowaną ogólną i szczegółową wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej. Opanował podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy społeczeństwa i kultury; UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej; potrafi porządkować oraz wykorzystywać informacje z zakresu antropologii filozoficznej i kulturowej; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków; KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student rozumie potrzebę uczenia się, sumiennie angażuje się w proces nauki i chętnie poszerza swoją wiedzę
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. M. A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 2005
2. E. Krawczak, Antropologia kulturowa, klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2006.
Literatura uzupełniająca:
1. M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2009
2. M. A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, Lublin 1996
3. W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998
4. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Cz. 1: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2005

Antropologia filozoficzna i kulturowa - wykład

Cele przedmiotu:
C1. przedstawienie sposobów uprawiania antropologii, wskazanie na specyfikę antropologii filozoficznej oraz antropologii kulturowej
C2. przedstawienie najistotniejszych koncepcji człowieka, jakie wyłoniły się w historii myśli filozoficznej, oraz istotnych zrębów kształtującej się od XIX wieku antropologii kulturowej
C3. prezentacja metod antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej, ze zwróceniem uwagi na autonomiczność metod wobec nauk szczegółowych
C4. ukazanie systematycznie opracowanej filozoficznej teorii człowieka, w tym jego struktury bytowej i specyficznie osobowych działań
Wymagania wstępne:
W1. podstawowa wiedza w zakresie historii powszechnej i historii kultury
W2. umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W04. student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej.
K_W14. student ma uporządkowaną przedmiotową wiedzę szczegółową, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej.
K_W23, K_W30, K_W33. student ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym społeczeństwo i kulturę
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04. student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz
paradygmatami badawczymi z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej
K_U01. student potrafi porządkować i wykorzystywać informacje z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej
K_U06. student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01. student rozumie potrzebę uczenia się
Metody dydaktyczne:
Wykład tradycyjny z zastosowaniem technik prezentacji audiowizualnej
Treści programowe:
Wykład zawiera część metaprzedmiotową, historyczną oraz systematyczną. W części pierwszej przedstawione są: rodzaje antropologii, specyfika antropologii filozoficznej oraz szersze omówienie antropologii kulturowej. W części historycznej: najważniejsze koncepcje człowieka na przestrzeni całych dziejów myśli ludzkiej. W części systematycznej (filozoficznej): analiza punktu wyjścia antropologii (tj. opis faktu ludzkiego), tzw. wewnętrzne doświadczenie bycia człowiekiem, struktura bytu ludzkiego, w tym rozumienie duszy jako racji jedności bytowej w wielości działań, rozumienie ciała jako czynnika współkonstytuującego człowieka itp. Ponadto omawia się: podstawy rozumienia człowieka jako osoby oraz wyróżnione w tym kontekście właściwości osoby, takie jak: poznanie, miłość, wolność i wynikające z nich działania moralne, twórcze (kulturowe), społeczne i religijne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Pisemny test (egzamin) na koniec semestru - 100%
SZCZEGÓŁY:
NA OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ: WIEDZA - student nie posiada dostatecznej wiedzy, obejmującej terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej. Nie posiada podstawowej wiedzy o człowieku; UMIEJĘTNOŚCI: student nie potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną; nie potrafi porządkować i wykorzystywać informacji z zakresu antropologii filozoficznej oraz antropologii kulturowej; nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania; KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie rozumie potrzeby uczenia się, nie angażuje się w proces nauki
NA OCENĘ DOSTATECZNĄ: WIEDZA - student posiada minimalną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej. Posiada elementarną wiedzę o człowieku jako twórcy społeczeństwa i kultury; UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi w stopniu minimalnym posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną; potrafi porządkować informacje z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej; posiada w stopniu minimalnym umiejętność merytorycznego argumentowania; KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student w minimalnym stopniu angażuje się w proces nauki
NA OCENĘ DOBRĄ: WIEDZA - student posiada ogólną i szczegółową wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej. Posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy społeczeństwa i kultury; UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną; potrafi wykorzystywać informacje z zakresu antropologii filozoficznej oraz antropologii kulturowej; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania; KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student rozumie potrzebę uczenia się i angażuje się w proces nauki
NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ: WIEDZA - student posiada uporządkowaną i ugruntowaną ogólną i szczegółową wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej. Opanował podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy społeczeństwa i kultury; UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej; potrafi porządkować oraz wykorzystywać informacje z zakresu antropologii filozoficznej i kulturowej; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków; KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student rozumie potrzebę uczenia się, sumiennie angażuje się w proces nauki i chętnie poszerza swoją wiedzę
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. M. A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 2005
2. E. Krawczak, Antropologia kulturowa, klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2006.
Literatura uzupełniająca:
1. M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2009
2. M. A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, Lublin 1996
3. W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998
4. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Cz. 1: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2005

Main Problems in Philosophy of Aristotle and Aquinas - tutorial

Cele przedmiotu:
C1. presentation of the concept of the realistic philosophy made by Aristotle and Aquinas, against the background of the beginnings and development of philosophical thinking
C2. analysis of the specific philosophical problems in the Aristotle's and Aquinas' thinking
Wymagania wstępne:
W1. basic knowledge in the field of general history and history of culture
W2. the ability to think critically
Efekty kształcenia:
KNOWLEDGE
K_W01 has a comprehensive knowledge and in-depth understanding of the role of philosophical reflection in shaping spiritual culture
K_W02 has extended knowledge about the place and importance of philosophy in relation to theology and sciences, as well as the specificity of subject and methodology of philosophy
K_W03 knows the terminology of basic philosophical systems and the most important positions of philosophical anthropology
SKILLS
K_U03 knows how to independently acquire knowledge and develop research skills and undertake autonomous activities aimed at developing skills and managing one's own professional career
K_U06 has the ability to argue in speech and writing, correctly using specialized terminology, using own views and views of other authors, and formulating conclusions
SOCIAL COMPETENCES (ATTITUDES)
K_K04 can make an in-depth analysis of the situation and problems and independently formulate proposals for their solution
K_K06 participates in cultural life, using various media and its various forms, is interested in current events and trends in philosophy and culture
Metody dydaktyczne:
lecture using audiovisual presentation methods; discussion, analysis of selected texts, problem methods
Treści programowe:
1. the introduction to the essence of philosophizing and the outline of the concept of realistic philosophy
2. philosophy made by Aristotle and Aquinas, against the background of the beginnings and development of philosophical thinking
3. selected philosophical problems in the Aristotle\'s and Aquinas\' thinking
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Poor assessment
(W) the student has no knowledge and understanding of the role of philosophical reflection, he has no knowledge of the place and importance of philosophy in relation to other sciences, he does not know the terminology of basic philosophical systems and the most important positions of philosophical anthropology
(U) is not able to independently acquire knowledge and develop research skills, does not have the ability to argue in speech and writing, misuses specialized terminology, can not use own views and views of other authors, as well as formulate conclusions
(K) he can not make an in-depth analysis of the situation and problems and independently formulate proposals for solving them

Fair rating
(W) the student has sufficient knowledge and understanding of the role of philosophical reflection, has elementary knowledge about the place and importance of philosophy in relation to other sciences, knows the basic terminology of philosophical systems and the most important positions of philosophical anthropology
(U) is able to acquire knowledge and develop elementary research skills, has sufficient ability to argue in speech and writing, correctly applies specialized terminology, can minimally use own views and views of other authors, as well as formulate conclusions
(K) can analyze the situation and problems and make attempts to formulate their own solutions

Evaluation of good
(W) the student has a good knowledge and understanding of the role of philosophical reflection, has a good knowledge of the place and importance of philosophy in relation to other sciences, knows well the terminology of basic philosophical systems and the most important positions of philosophical anthropology
(U) is able to independently acquire knowledge and develop research skills, has a good ability to argue in speaking and writing, correctly employs specialized terminology, can make good use of own views and views of other authors, as well as formulate conclusions
(K) is able to make an in-depth analysis of the situation and problems and to formulate proposals for solving them

Very good rating
(W) the student has a very good knowledge and understanding of the role of philosophical reflection, has a very good knowledge of the place and importance of philosophy in relation to other sciences, fluently mastered the terminology of basic philosophical systems and the most important positions of philosophical anthropology
(U) is able to independently acquire knowledge and develop research skills, has a very good ability to argue in speech and writing, correctly and originally uses specialized terminology, can very well use own views and views of other authors, as well as formulate original conclusions
(K) is able to make an in-depth analysis of the situation and problems and to formulate proposals for solving them
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Jonathan Barnes, Aristotle: A Very Short Introduction, Oxford 2000
2. Josef Pieper, Guide to Thomas Aquinas, Ignatius Press 2011