Prawne aspekty administrowania oświatą (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przedmiot umożliwia studentom zapoznanie się z podstawami prawnymi, na jakich funkcjonuje system oświaty
Wymagania wstępne
Wymaganiami wstępnymi są elementarne umiejętności badawcze oraz umiejętność analizy aktów prawnych, orzecznictwa i literatury prawniczej;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 – Zdefiniować i dokonać omówienia podstawowych pojęć wynikających z ustawy o systemie oświaty
K_W06 – Omówić zasady nadzoru nad szkołami, przedszkolami i inn. oraz podstawowe instytucje z obszaru systemu oświaty i ich zadania

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 – Analizować zakres odpowiedzialności prawnej szkoły i i jej organów oraz nauczycieli i pracowników w różnych zakresach
K_U03 – Analizować i ocenić zasady nadzoru nad uczelniami, oraz oceniać funkcjonowanie instytucji z obszaru szkolnictwa wyższego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Stosowane są metody nauczania praktycznego: aktywne ćwiczenia przedmiotowe; dyskusja; praca z aktami prawnymi, opracowaniami; analiza treści dokumentów
Treści programowe przedmiotu
1) Wprowadzenie do problematyki analizy aktów prawnych i zasad rozwiązywania kazusów niezbędnych przy analizie stanów faktycznych dot. zasad administrowania oświatą
2) Naświetlenie problemów związanych z nadzorem nad szkołami placówkami oświatowymi
3) Finansowe aspekty działalności szkół i placówek oświatowych
4) Struktura systemu oświaty
5) Zasady odpowiedzialności organów i pracowników szkół i placówek oświatowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia ustalane są adekwatnie do postępów grupy konwersatorium.
Na końcową ocenę z seminarium składają się: Uczestnictwo studenta we wszystkich zajęciach. Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i materiałów źródłowych (referaty, prezentacje)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
USTAWA. z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669).
M. Pyter, A. Balicki, Ustawa prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2017,
A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe, Warszawa 2015,
S. M. Kwiatkowski, K. Gawroński, Prawo oświatowe, Wolters Kluwer 2013
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin