Coaching i Mentoring (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jacek Sobek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- zaznajomienie studentów podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi coachingu; C2 - poznanie etapy coachingu oraz na czym polega proces pracy z klientem; C3 - doskonalenie umiejętności i poznanie praktycznych narzędzia oraz techniki, które może stosować coach.
Wymagania wstępne
W1 - wiedza podstawowa z zakresu poradnictwa psychologicznego; W2 - znajomość procesu udzielania wsparcia psychologicznego z uwzględnieniem etapu diagnozy psychologicznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: K_W08 - ma wiedzę na temat procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych; zna terminologię, różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie; K_W14 - zna etapy i zasady realizowania procesu diagnostycznego dla różnych celów oraz sposoby integracji rezultatów uzyskanych za pomocą różnych narzędzi badawczych
UMIEJĘTNOŚCI: K_U05 - potrafi zaplanować oraz przeprowadzić proces diagnostyczny dotyczący różnych sfer funkcjonowania człowieka oraz jakości środowiska społecznego i organizacji oraz wskazać ograniczenia przeprowadzonej diagnozy; potrafi interpretować uzyskane wyniki i integrować dane pochodzące z różnych metod badawczych oraz wskazać kierunki dalszych działań psychologicznych uwzględniające indywidualne (środowiskowe) potrzeby oraz zasoby jednostki (grupy społecznej); K_U07 - potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka oraz przewiduje ich konsekwencje zdrowotne i społeczne; umie opracować propozycje oddziaływań ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań w różnych obszarach praktyki psychologicznej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): K_K04 - ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; posiada przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. Dostrzega potrzebę odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii; K_K05 - przyjmuje postawę szacunku wobec osób o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej; okazuje zrozumienie dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami.
Metody dydaktyczne
Dyskusja, analiza przypadku, symulacja sesji coachingowych, kwestionariusze diagnostyczne.
Treści programowe przedmiotu
1. Definicja coachingu, specyfika coachingu w stosunku do innych oddziaływań wspierających rozwój klienta.
2. Proces i struktura coachingu.
3. Coach - cechy i umiejetności.
4. Etapy procesu coachingu w praktyce: od potrze do celów i programów działania:
a) Określenie potrzeb i celów coachingu,
b) Uzgadnianie konkretnych potrzeb rozwojowych
c) Opracowywanie szczegółowego planu coaching,
d) Wykonywanie zadania bądź czynności,
e) Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania,
f) Zakończenie coachingu.
5. Mentoring - definicja i funkcje.
6. Mentor - charakterystyka profilu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Do składowych oceny końcowej z ćwiczeń należą wyniki: a) kolokwium zbiorczego, które będzie przeprowadzone na koniec semestru; c) aktywne uczestnictwo w trakcie konwersatorium; d) esej ukazujący znaczenie teorii pscyhologicznych w coachingu. Suma uzyskanych punktów będzie podstawą przyznania oceny zgodnie z poniższym rozkładem:
51-65 punktów - ocena dostateczna,
66-70 punktów - ocena dostateczna plus,
71-80 punktów - ocena dobra,
81-85 punktów - ocena dobra plus,
86-100 punktów - ocena bardzo dobra.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
Sidor-Rządkowska, M. (2009). Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wolters Thorpe, S., Clifford, J. (2007). Podręcznik coachingu. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS
Literatura uzupełniająca:
Bennewicz, M. (2008) Coaching czyli restauracja osobowości. Warszawa: Wydawnictwo G+J
Rogers, J. (2010). Coaching. Podstawy umiejętności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Literatura uzupełniająca:
Kluwer Polska - OFICYNAKobylińska, D. (2005). Wywiad psychologiczny na potrzeby wspierania rozwoju osobowości. W: K. Żakowicz i K. Krejtz. (Red.). Wywiad w różnych kontekstach psychologicznych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-12-10wtorekC-503 10:50 - 12:30
2019-12-17wtorekC-503 10:50 - 12:30
2020-01-07wtorekC-503 10:50 - 12:30
2020-01-14wtorekC-503 10:50 - 12:30
2020-01-21wtorekC-503 10:50 - 12:30