Zagadnienia dyskursu, metaforyki, ramy konceptualnej (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zapoznanie z przedmiotem i metodologią badań tekstu i dyskursu
2. Zapoznanie z teoriami metafory oraz analizą metafory w tekście i dyskursie
3. Zapoznanie z semantyką ramy konceptualnej oraz badaniami z wykorzystaniem ramy konceptualnej
jako instrumentarium diagnostyczne
Wymagania wstępne
1. Znajomość podstaw językoznawstwa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W1 Student zna treści programowe przedmiotu
U1 Student analizuje materiał źródłowy
U2 Student formułuje wnioski z analizy i przeprowadza wywód
K1 Student potrafi wyznaczać i realizować priorytety określone w postawionym zadaniu
Metody dydaktyczne
referat, praca z tekstem, dyskusja, praktyczna analiza/projekt, wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
1. Założenia i metodologia etnolingwistyki kognitywnej
2. Metafora: teorie, klasyfikacje, funkcje
3. Metafora jako narzędzie badania dyskursu
4.Semantyka ramy konceptualnej: rama jako instrumentarium diagnostyczne w badaniach semantycznych
5.Toposy argumentacyjne
6. Amalgamaty konceptualne
7.Przedmiot badań w dyskursach: slowa sztandarowe, stygmatyzujące, kolokacje, frazeologizmy, teksty \"przyjęzykowe\", \"implikowane\"
9. Teoria i praktyka przekładu w świetle językoznawstwa kognitywnego i badania dyskursu
10. Dyskurs specjalistyczny: język specjalistyczny, żargon specjalistyczny
10. Porównanie badanych konceptów/definicji kognitywnej konceptów z uwzględnieniem ich profilowania
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
referat, projekt/analiza, udział w dyskusji, kolokwium ustne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bartminski, J. (2014): Językowe podstawy obrazu świata. Lublin.
Czachur, W. (2011): Dyskursywny obraz świata. Kilka refleksji, w. Text und Diskurs 4
Jäkel, O. (2003): Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. Krakow.
Jost, J. (2007): Topos und Metapher. Heidelberg.
Kalisz, R.( 2001): Językoznawstwo kognitywne we świetle językoznawstwa funkcjonalnego. Gdansk.
Lakoff G./Johnson, M. (1988): Metafory w naszym życiu.PIW.
Langacker, R. (1995, 2005): Wykłady z gramatyki kognitywnej. Lublin.
Libura, A. (2010): Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Wroclaw.
Niebrzegowska-Bartminska, S. (2014): O profilowaniu językowego obrazu świata, wlasna kopia
Niehr, Th. (2014): Einführung in die linguistische Diskursanalyse. Darmstadt.
Pielenz, M. (1993): Argumentation und Metapher. Tübingen.
Skirl, H. (2009): Emergenz als Phänomen der Semantik und Pragmatik. Tübingen.
Spitzmüller, J./Warnke, I. (2011): Diskurslinguistik. De Gruyter.
Spitzmüller, J./Warnke, I. (2009): Wielopoziomowa lingwistyczna analiza dyskursu - DIMEAN, w: Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs 2, 123-147.
Tabakowska, E. (red.) (2001): Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Krakow.
Tabakowska, E. (red.) (2001): Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Kraków.
Vater, H. (2009): Wstęp do lingwistyki tekstu. Wroclaw.
Wengeler, M. (2012): Topos und Diskurs.Begründung einer argumentationsanalytischen Methode und ihre Anwendung auf den Migrationsdiskurs (1960-1985). De Gruyter.
Kierunek studiów: Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę