Przemiany dramatu i teatru w XX wieku (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Mariusz Lach
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studenta z przemianami, które zachodziły w teatrze w XX wieku
C2 - Poznanie różnorodnych form wyrazu wywodzących się z dziedziny teatru
C3 - przygotowanie studenta do odbioru współczesnych form wyrazu w sztuce wizualnej i widowiskowej
Wymagania wstępne
podstawowe wiadomości z zakresu historii kultury polskiej
znajomość pojęć związanych z dramatem i teatrem
znajomość podstawowych polskich dzieł dramaturgicznych XX wieku
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 ma ogólną orientację w zakresie rozumienia kultury i jej obszarów; zna historię pojęcia kultury i jej dziedziny; nauki zajmujące się kulturą; elementy kultury (wartość, wzory, stereotyp, kanon, obyczaj, obrzęd, rytuał, symbol, mit: poetycki, reklamowy, tożsamościowy, polityczny); relacje między kulturą i religią; rozumie interkulturowość i multikulturalizm
K_W03 zna kontekst współczesnych studiów kulturowych : społeczeństwo postindustrialne, globalizacja i globalizacja, postmodernizm, feminizm
K_W18 ma pogłębioną wiedzę nt. świata idei, estetyki i pojęć kultury polskiej od średniowiecza po współczesność (główne nurty, konwencje i prądy filozoficzne epok, doktryny estetyczne i literackie)
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 jest zdolny do oceny głównych zjawisk i tendencji kształtujących współczesną kulturę; umie oceniać prądy intelektualne w studiach kulturowych
K_U02 umie analizować treści przekazów medialnych i rozumie rolę mediów w kulturze
K_U03 ma umiejętność właściwej i świadomej poprawy tekstów własnych i cudzych
K_U06 ma umiejętności analizy dyskursu naukowego i krytycznego
K_U07 potrafi przeprowadzić kwerendę oraz zebrać i opracować potrzebne materiały
K_U14 swobodnie potrafi zobrazować przemiany wybranych nurtów artystycznych oraz ich ciągłość
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma poszanowanie dla obcych kultur, a jednocześnie krytyczną postawę wobec zjawisk godzących w godność osoby oraz w wartości leżące u podstaw cywilizacji łacińskiej
K_K02 wyrobił sobie postawę sumienności, rzetelności, szacunku dla prawdy oraz postawę samokrytycyzmu w pracy twórczej, a także odpowiedzialności za własną pracę i dobro wspólne
Metody dydaktyczne
dyskusja, prezentacja, analiza tekstu kultury
Treści programowe przedmiotu
- Wielka reforma teatralna w I poł. XX wieku
- Juliusz Osterwa - wpływ na dzisiejszy teatr
- Grotowski i jego antropologia teatru
- Teatr autorski: Kantor, Szajna, Mądzik
- Gombrowicz, Mrożek, Różewicz - wielcy polscy dramaturdzy XX wieku
- współczesna polska dramaturgia
- teatr amatorski, młodzieżowy, religijny, osób niepełnosprawnych - rozwój, idee
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
Obecność na zajęciach poniżej 50 %, pisemne kolokwium poniżej 50 %, student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Ocena dostateczna:
- potrafi nazwać podstawowe kategorie i prądy teatralne XX wieku;
- właściwie interpretuje podstawowe dzieła dramatyczne poznane podczas zajęć;
- potrafi wymienić najważniejszych dramaturgów i twórców teatralnych XX wieku;
- uczestniczy w zajęciach.

Ocena dobra:
- objaśnia podstawowe kategorie i prądy teatralne XX wieku;
- krytycznie interpretuje dzieła dramatyczne XX wieku, potrafi określić ich cechy gatunkowe;
- potrafi wymienić najważniejszych dramaturgów i twórców teatralnych XX wieku;
- uczestniczy w zajęciach, animuje dyskusje.

Ocena bardzo dobraą:
- objaśnia podstawowe kategorie i prądy epoki, potrafi wskazać ich literackie realizacje, umie porównać i zbadać ich obecność w literaturze polskiej i obcej;
- wskazuje na związki dramaturgii z innymi dziedzinami nauki;
- samodzielnie odnajduje i omawia konteksty: filozoficzne, historyczne, teologiczne;
- uczestniczy w zajęciach, animuje dyskusje, formułuje hipotezy interpretacyjne, argumentuje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Braun K., Druga Reforma Teatru, Wrocław 1979
- Braun K., Teatr polski 1939-1989. Obszary wolności - obszary zniewolenia, Warszawa 1994 - Teatr bezsłownej prawdy. Scena Plastyczna KUL, red. W. Chudy, Lublin 1990
- Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, Warszawa 2002
- Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1990
- I. Sławińska, Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Warszawa 1990
- Kornaś T., Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Kraków 2004
- Olinkiewicz E., Słownik. Teatr i dramat, Wrocław 2003
- Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, Wrocław 1988
- Sławińska I., Współczesna refleksja o teatrze, Kraków 1979
- Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński i in., Bielsko-Biała 2005
- Teatr. Widowisko. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. M. Fik, Warszawa 2000
- Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. I-III, red. J. Degler, T. I, Wrocław 1976
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem