Patologie życia publicznego (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00004-0500-0501WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie uczestników z najważniejszymi kategoriami pojęciowymi, rodzajami, przejawami i teoriami dotyczącymi patologii życia publicznego oraz ich skutkami
C2 - nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji odnoszących się do dokonywania analizy - z perspektywy socjologii - przyczyn, zjawisk i podmiotów łączonych z fenomenem patologii życia publicznego
C3 - aplikowanie kategorii pojęciowych, teorii i metod z zakresu socjologii w analizach i badaniach patologii życia publicznego
Wymagania wstępne
W1 - posiadanie licencjatu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna terminologię, aspekty i perspektywy badawcze, metodologiczne dotyczące patologii życia publicznego z perspektywy socjologii K_W01, K_W02, K_W04
Wykazuje się znajomością [wiedzą] przyczyn i skutków patologii życia publicznego ujmowanych w kontekście socjologicznym K_W02, K_W03
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie rozumienia i klasyfikowania zjawisk, układów zależności jako negatywnych dewiacji funkcjonujących w sferze życia publicznego K_W03, K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat patologii życia publicznego K_U01
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi - w kontekście socjologicznym - z zakresu patologii życia publicznego w celu opisu i analizy, w oparciu o poznane techniki i metody, przyczyn, przebiegu i skutków wybranych zjawisk patologicznych K_U02, K_U05
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania patologii życia publicznego i ich składników K_U02, K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę z zakresu patologii życia publicznego z perspektywy socjologii i jest gotowy do stałego dokształcania się w zakresie różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań procesów i zmian dokonujących się w interakcjach społecznych K_K01, K_K03
Jest wrażliwy na patologie życia publicznego, ich skutki w kontekście waloru dobra wspólnego K_K07
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie sfery funkcjonowania życia publicznego [struktura struktura organizacyjna państwa i jego funkcje; pojęcie kultury politycznej]. Pojęcie patologii [socjopatologii]. Rozumienie patologii życia publicznego. Przyczyny patologii życia publicznego. Pojęcie i rodzaje dewiacji, anomii, alienacji politycznej. Patologie instytucji państwa i prawa w Polsce. Pojęcie i czynniki sprzyjające układom patronacko-klienckim w III RP. Pojęcie instytucjonalizacji nieodpowiedzialności. Meandry polskiej demokracji. Pojęcie konfliktów w sferze publicznej. Pojęcie korupcji. Pojęcie kapitalizmu politycznego. Patologie w administracji publicznej. Patologie w sferze funkcjonowania władzy. Nieprawidłowości w procesie decyzyjnym związanym z uchwalaniem ustaw (wybrane przykłady). Kłamstwo w życiu publicznym. Agresja [nienawiść] w życiu publicznym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
na ocenę 2:
(W) - Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu patologii życia publicznego
(U) - Student nie posiada podstawowych umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu patologii życia publicznego w aspekcie socjologicznym
(K) - Student nie potrafi poprawnie zreferować żadnych praktycznych rozwiązań dotyczących patologii życia publicznego z perspektywy socjologii

na ocenę 3:
(W) - Student zna przynajmniej jakieś stanowiska teoretyczne dotyczące omawianej problematyki
(U) - Student posiada podstawowe umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu patologii życia publicznego w aspekcie socjologicznym
(K) - Student z pomocą potrafi poprawnie zreferować pewne praktyczne rozwiązania dotyczące patologii życia publicznego z perspektywy socjologii

na ocenę 4:
(W) - Student zna większość omówionych na zajęciach terminów, teorii i metodologii z zakresu patologii życia publicznego w aspekcie socjologicznym
(U) - Student potrafi analizować i klasyfikować większość omówionych na zajęciach kwestii z zakresu patologii życia publicznego w aspekcie socjologicznym
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie większość wybranych zagadnień z zakresu patologii życia publicznego w aspekcie socjologicznym i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej

na ocenę 5:
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy, teorie i metodologię z zakresu patologii życia publicznego w aspekcie socjologicznym
(U) - Student potrafi samodzielnie analizować i klasyfikować wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu patologii życia publicznego w aspekcie socjologicznym
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie wymagane zagadnienia z zakresu patologii życia publicznego w aspekcie socjologicznym i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie [metody] do konkretnego problemu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązująca:
E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008; Patologie w polskim życiu politycznym, red. K. Łabędź, Kraków 2015; I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008; A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969; Kłamstwo w życiu publicznym, red. W. Zuziak, Kraków 2009; Klimaty korupcji, red. A. Kojder, Warszawa 2002; Korupcja w życiu społecznym, red. J. Kurczewski, Warszawa 2000; J. Szymczyk, Układy patronacko-klienckie w perspektywie społecznych uwarunkowań wiedzy: pomiędzy oglądami a obrazami, w: Wiedza między słowem a obrazem, red. M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 283-298.
Literatura uzupełniająca:
J. Szymczyk, Funkcje mowy ciała w procesie kreowania wizerunku publicznego polityków, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, t. 10, nr 2, s. 131-161; Patologie społeczne: rys terminologiczny, teoretyczny i praktyczny, red. M. Jagodzińska, Płock 2014; Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym: studium socjologiczno-kryminologiczne, red. E. Moczuk, Rzeszów 2016; Manowce polskiej prywatyzacji, red. M. Jarosz, Warszawa 2001; Nienawiść w życiu publicznym: strefa społeczna, red. J. Mysona Byrska, Kraków 2015.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin