Socjologia nowych ruchów społecznych (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00004-0500-0501WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zaznajomienie studentów z pojęciem, teoriami oraz strukturą nowych ruchów społecznych (NRS).
C2 - nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji odnoszących się do dokonywania analizy mechanizmów, działań i cech typowych dla NRS z perspektywy socjologii
C3 - aplikowanie kategorii pojęciowych, teorii i metod z zakresu socjologii w analizach i badaniach NRS
Wymagania wstępne
W1 - posiadanie licencjatu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna terminologię, aspekty i perspektywy badawcze, metodologiczne dotyczące funkcjonowania NRS z perspektywy socjologii K_W01, K_W02, K_W04
Wykazuje się znajomością [wiedzą] przyczyn i skutków działania NRS ujmowanych w kontekście socjologicznym K_W02, K_W03
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie rozumienia i klasyfikowania teleologii, struktury organizacyjnej, form i metod działania NRS K_W03, K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat specyfiki funkcjonowania NRS K_U01
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii NRS, w oparciu o poznane techniki i metody, w celu badania podejmowanych przez nie działań, aktywności i mobilizacji społecznej K_U02, K_U05
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji NRS oraz analizowania motywów, postaw, preferencji ich uczestników K_U02, K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę z zakresu socjologii NRS i jest gotowy do stałego dokształcania się w zakresie różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań procesów i zmian dokonujących się w strukturze organizacyjnej NRS K_K01, K_K05
Potrafi przygotować projekt badawczy dotyczący ujmowania specyfiki funkcjonowania NRS oraz analizowania otrzymanych danych z eksploracji K_K03, K_K04
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe przedmiotu
Podstawy teoretyczne socjologii ruchów społecznych [socjologiczne rozumienie RS i jego definicja; geneza socjologii ruchów społecznych i ich różne interpretacje; wybrane teorie socjologiczne dotyczące ruchów społecznych]. Typologia ruchów społecznych. Pojęcie NRS [porównanie SRS i NRS]. Wewnętrzna i zewnętrzna morfogeneza NRS. Elementy strukturalne NRS. Pojęcie struktury organizacyjnej RS [SORS]. NRS jako ruchy 2.0. Podstawowe obszary aktywności NRS. Pochodzenie i skład uczestników NRS. Formy samoorganizacji NRS. Pojęcie i przejawy podmiotowości NRS. Zjawisko horyzontalizmu w NRS. Wartości preferowane przez NRS. Specyfika działań protestacyjnych NRS [fenomen konfliktu i protestu; formy i metody działań NRS]. Specyfika współczesnych RS w Polsce.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny

na ocenę 2:
(W) - Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu socjologii nowych ruchów społecznych
(U) - Student nie posiada podstawowych umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu socjologii nowych ruchów społecznych
(K) - Student nie potrafi poprawnie zreferować żadnych praktycznych rozwiązań dotyczących NRS z perspektywy socjologii

na ocenę 3:
(W) - Student zna przynajmniej jakieś stanowiska teoretyczne dotyczące omawianej problematyki
(U) - Student posiada podstawowe umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu socjologii nowych ruchów społecznych
(K) - Student z pomocą potrafi poprawnie zreferować pewne praktyczne rozwiązania dotyczące NRS z perspektywy socjologii

na ocenę 4:
(W) - Student zna większość omówionych na zajęciach terminów, teorii i metodologii z zakresu socjologii nowych ruchów społecznych
(U) - Student potrafi analizować i klasyfikować większość omówionych na zajęciach kwestii z zakresu socjologii nowych ruchów społecznych
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie większość wybranych zagadnień z zakresu NRS w aspekcie socjologicznym i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej

na ocenę 5:
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy, teorie i metodologię z zakresu socjologii nowych ruchów społecznych
(U) - Student potrafi samodzielnie analizować i klasyfikować wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu socjologii nowych ruchów społecznych
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie wymagane zagadnienia z zakresu NRS w aspekcie socjologicznym i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie [metody] do konkretnego problemu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązująca:
D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009; Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P. Mooney, Warszawa 2008; Społeczne ruchy czasu przełomu, red. L. Gilejko Warszawa 1997; G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, Warszawa 1993; J. Szymczyk, Specyfika nowych ruchów społecznych, w: Wartości - interesy - struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym, red. J. Szymczyk, Lublin 2010, s. 33-82; Wioletta Szymczak, Jan Szymczyk, Socjologia partycypacji społecznej i nowych ruchów społecznych, w: 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee - teorie - badania, red. W. Szymczak, TN KUL, Lublin 2018, s. 291-315.
Literatura uzupełniająca:
P. Kuczyński, M. Frybes, J. Strzelecki, D. Lapeyronnie, W poszukiwaniu ruchu społecznego, Warszawa 1994; J. Kubik, Polityka kontestacji, protest, ruchy społeczne: logika rozwoju teorii, „Societas/Communitas” 2(2007)-1(2008), s. 41-82; Wolność, równość, odmienność. Nowe ruchy społeczne w Polsce na początku XXI wieku, red. I. Krzemiński, Warszawa 2006; R. Skrzypiec, W poszukiwaniu sprawiedliwości: obywatelskie nieposłuszeństwo - filozofia i działanie, Kraków 1999; Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Warszawa 2002.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin