Postępowanie karne (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przekazanie studentom podstawowej wiedzy o postępowaniu karnym
Wymagania wstępne
W1 - wykład przeznaczony dla studentów III roku prawa;
W2 - zdanie egzaminu z prawa karnego materialnego;
W3 - posiadanie wiedzy z zakresu teorii państwa i prawa oraz prawa konstytucyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:
1. wyjaśnienie studentom miejsca i znaczenia prawa karnego procesowego w systemie nauk prawnych i jego relacji do innych nauk - K_W01;
2. zapoznanie studentów z genezą i kształtowaniem się współczesnego modelu procesu karnego, głównymi kierunkami jego ewolucji. Wyjaśnienie oddziaływania historycznie ukształtowanych instytucji prawa karnego procesowego na współczesny proces karny – K_W02.
3. zapoznanie studentów z terminologią z zakresu prawa karnego procesowego, jego specyfiką oraz współcześnie obowiązującymi normami prawnymi – K_W03, K_W04.
4. zapoznanie studentów z najważniejszymi instytucjami prawa karnego procesowego, wyjaśnienie sposobu funkcjonowania wybranych instytucji prawa karnego procesowego – K_W06, K_W07.
5. zapoznanie studentów z normami proceduralnymi i procesem stosowania prawa karnego procesowego w przebiegu procesu karnego – K_W11, K_W12.

Umiejętności:
1. wyrobienie umiejętności w zakresie: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa karnego procesowego i praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej: najważniejszych instytucji i zasad prawa karnego procesowego, przesłanek procesowych, uczestników procesu, środków przymusu, postępowania dowodowego, przebiegu procesu, postępowań szczególnych – K_U02.
2. wyrobienie umiejętności prawidłowego używania pojęć prawa karnego procesowego i posługiwania się w sposób właściwy w mowie i piśmie terminologią prawa karnego procesowego, w celu wyjaśnienia i opisu instytucji prawa karnego procesowego – K_U03.
3. wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych, stawiania jasnych tez oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w celu trafnego formułowania podsumowań w dziedzinie prawa karnego procesowego – K_U05, K_U07, K_U08, K_U09.
4. wyrobienie umiejętności analizowania przyczyn rozwoju prawa karnego procesowego i zmian w nim zachodzących, relacji łączących uczestników prawa karnego procesowego – K_U06.
5. wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy w dziedzinie prawa karnego procesowego – K_U10.

Kompetencje społeczne:
1. wyrobienie umiejętności oceny poziomu swojej wiedzy i rozumienia potrzeby kształcenia się przez całe życie – K_K01;
2. wyrobienie umiejętności przyjmowania i wyznaczania zadań oraz umiejętności występowania w roli ewentualnego organu procesowego w procesie karnym i brania odpowiedzialność za powierzone mu zadania – K_K02.
3. wyrobienie umiejętności rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu prawa karnego procesowego, odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy – K_K04, K_K06, K_K07.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Cel postępowania karnego, źródła prawa karnego procesowego, najważniejsze instytucje i zasady prawa karnego procesowego, przesłanki procesowe, uczestnicy procesu, środki przymusu, postępowanie dowodowe, przebieg procesu, postępowania szczególne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Test jednokrotnego wyboru plus rozwiązanie dwóch kazusów. Ocena z egzaminu – numeryczna w skali 2-5:
2.0 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na mniej niż 50% zadań egzaminacyjnych;
3.0 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 50% zadań egzaminacyjnych;
3.5 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 60% zadań egzaminacyjnych;
4.0 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 70% zadań egzaminacyjnych;
4.5 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 80% zadań egzaminacyjnych;
5.0 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 90% do 100% zadań egzaminacyjnych.
Warunkiem uzyskania oceny 3.0 na egzaminie jest uzyskanie 50% punktów przewidzianych za rozwiązanie testu oraz kazusów. Za bezbłędne rozwiązanie testu można maksymalnie otrzymać ocenę 4,0 (dobry). Dla uzyskania oceny 4,5 lub 5,0 konieczne jest rozwiązanie kazusów.
Zwolnienie z egzaminu i przepisanie oceny 5,0 mogą uzyskać osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z zaliczenia wskutek uzyskania trzech ocen bardzo dobrych z kolokwiów przeprowadzonych na ćwiczeniach. Zwolnienie z egzaminu uzyskają też laureaci konkursu wiedzy z procesu karnego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.
2. Dudka K., Paluszkiewicz H., Postępowanie karne, Warszawa 2018.
3. Gruszecka D., Kremens K., Nowicki K., Skorupka J., Proces karny, red. J.
Skorupka, Warszawa 2018.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Augustyniak B., Eichstaedt K. Kurowski M., Świecki D., Kodeks postępowania karnego.
Komentarz aktualizowany, t. I i II, red. D. Świecki, LEX 2018.
2. Augustyniak B., Eichstaedt K. Kurowski M., Świecki D., Kodeks postępowania karnego.
Komentarz do zmian 2016, red. D. Świecki, Warszawa 2016, LEX.
3. Boratyńska K.T., Czarnecki P., Górski A., Królikowski M., Sakowicz A., Warchoł M.,
Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018, Legalis.
4. Brodzisz Z., Gruszecka D., Haÿduk-Hawrylak I., Jasiński W., Kuźma M., Nita B.,
Nowicki K., Pachowicz Z., Ponikowski R., Posnow W., Szołucha S., Światłowski A.,
Świecki D., Świda Z., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka,
Warszawa 2018, Legalis.
5. Grajewski J., Rogoziński P., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do
wybranych przepisów, LEX 2016.
6. Hofmański P., Zgryzek K., Górski A., Szumiło-Kulczycka D., Rusinek M., Żak M.,
Sychta K., Netczuk R., Koper R., Ludwiczek A., Proces karny. Kazusy i ćwiczenia, red. P.
Hofmański, K. Zgryzek, Warszawa 2012, Legalis.
7. Mierzwińska-Lorencka J., Kuczyńska H., Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów,
Warszawa 2015.
8. Młodawska-Piaseczna M., Wielgolewska A., Kodeks postępowania karnego. Kazusy,
Warszawa 2014.
9. Paprzycki L.K., Grajewski J., Steinborn S., Komentarz aktualizowany do Kodeksu
postępowania karnego, red. L.K. Paprzycki, LEX 2015.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Egzamin