Historia ustrojów państw (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Leszek Ćwikła
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – poznanie podstawowych pojęć z zakresu historii ustrojów państw,
C2 – znajomość instytucji prawnych z zakresu prawa publicznego i ich rozwoju od starożytności po czasy współczesne,
C3 – znajomość treści najważniejszych europejskich aktów prawnych dotyczących organizacji państw od starożytności po czasy współczesne,
C4 – znajomość źródeł prawa z zakresu historii ustrojów państw,
C5 – poznanie podstawowych narzędzi badawczych z zakresu historii ustrojów państw,
Wymagania wstępne
znajomość historii politycznej Polski oraz państw europejskiego kręgu cywilizacyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK1 (C1,C2,C3,C4,C5,C6) – posiada wiedzę z zakresu historii ustroju Polski oraz historii ustrojów wybranych państw europejskiego kręgu cywilizacyjnego,
EK2 (C3,C5) – potrafi wymienić źródła prawa polskiego na przestrzeni wieków oraz źródła prawa wybranych państw europejskiego kręgu cywilizacyjnego, najważniejsze akty prawne i zawarte w nich przepisy z zakresu prawa publicznego,
EK3 (C1,C2,C3,C4,C5,C6) – zna terminologię prawniczą z zakresu ustrojów państw od czasów starożytnych po czasy współczesne,
EK4 (C3) – ma podstawową wiedzę w zakresie analizy porównawczej aktów prawnych,
EK5 (C1,C2,C3,C4,C5,C6) – ma świadomość rozpiętości ram czasowych historii ustrojów państw i potrafi właściwie wskazać okres, z którego dany akt, przepis pochodzi,
EK7 (C3) – zna przepisy wybranych aktów prawnych,
EK8 (C5) – potrafi w drodze analizy krytycznej weryfikować źródła historyczne.
UMIEJĘTNOŚCI
EK13(C1,C2,C3,C4,C5,C6) – umie formułować i argumentować własne tezy z zakresu historii ustrojów państw,
EK 15(C1,C2,C3,C4,C5,C6) – potrafi prowadzić dyskusje z zakresu historii ustrojów państw.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK9 (C5) – potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać selekcjonować i użytkować informację przy użyciu różnych źródeł historycznych,
EK10 (C6) – posiada elementarne umiejętności badawcze z zakresu historii, potrafi je formułować i dobierać właściwe narzędzia by je analizować,
EK12 (C1,C2,C3,C4,C5,C6) – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę analizując literaturę przedmiotu.
Metody dydaktyczne
METODY DYDAKTYCZNE: wykład konwencjonalny oraz wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje historię ustrojów wybranych państw świata ze szczególnym uwzględnieniem ustroju Polski. Zadaniem wykładu jest zapoznanie z prawidłowościami rozwoju państwowo-prawnego w ramach ogólnego rozwoju społecznego od czasów najdawniejszych po najnowsze.
1. Zagadnienia wstępne, definicja prawa, pojęcie ustroju państwa
2. Ustroje państw starożytnych
3. Państwo polskie w okresie patrymonialnym
4. Polska w okresie monarchii publicznoprawnej
5. Reformy ustroju Rzeczypospolitej w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
6. Ustrój Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego
7. Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków
8. Ziemie polskie pod zaborem austriackim, ziemie polskie w okresie pierwszej wojny światowej
9. System rządów parlamentarnych w Rzeczypospolitej w latach 1919-1926
10. Ustrój Rzeczypospolitej w latach 1926-1939
11. Administracja publiczna i wymiar sprawiedliwości w II Rzeczypospolitej
12. Ziemie polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką w okresie II wojny światowej
13. Ustrój Polski po drugiej wojnie światowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin pisemny
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, wyd. 2, Poznań 2002.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw, Warszawa 2001.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 11
Forma zaliczenia: Egzamin