Historia ustrojów państw (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Słowikowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących ewolucji ustrojów politycznych
C2 – analiza podstawowych pojęć i zjawisk występujących w przeszłości oraz ich wpływu na aktualnie funkcjonujące systemy
Wymagania wstępne
ogólna wiedza historyczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 – student posiada podstawowe informacje o ewolucji charakteru i rodzajów struktur będących częścią ustrojów politycznych
K_W03 – student zna organizację i funkcjonowanie modeli państwowych od czasów starożytnych i ma wiedzę o ich wpływie na aktualne systemy

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 – student potrafi analizować podstawowe procesy zmian zachodzące w rozwoju ustrojów politycznych
K_U02 – student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu historii ustrojów państw w celu analizowania i interpretowania zjawisk prawnych, politycznych, gospodarczych i społecznych
K_U03 – student potrafi dokonać analizy źródeł funkcjonowania różnych modeli państwowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 – potrafi pracować w zespole, pełniąc role sprawozdawcy i dyskutanta, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów
Metody dydaktyczne
dyskusja i analiza źródeł, praca w grupach, projekty graficzne i multimedialne
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie państwa, typy państw: feudalne, patrymonialne, monarchia stanowa, korona królestwa, absolutne, konstytucyjne
2 Ewolucja ustroju politycznego Francji – reguły feudalne a integracja terytorium; od absolutyzmu do systemu półprezydenckiego
3. System anglosaski; król w parlamencie – od heptarchii do systemu parlamentarno-gabinetowego
4. System anglosaski – USA; od okresu kolonialnego do państwa federalnego; rozważania nad elastyczną konstytucją
5. Państwa niemieckie – feudalizm i swobody niemieckie; integracja poprzez federalizację
6. Rosja – samodzierżawie i absolutyzm
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny

Ocena niedostateczna
(W) – student nie zna podstawowych informacji o ewolucji struktur ustrojowych państw
(U) – student nie potrafi dostrzec związku i znaczenia historii ustrojów państw dla funkcjonowania aktualnych ustrojów politycznych
(K) – student nie angażuje się w ćwiczenia

Ocena dostateczna
(W) – student zna wybiórcze informacje o ewolucji struktur ustrojowych państw
(U) – student potrafi dostrzec związek historycznych modeli państwowych z aktualnymi, ale nie jest w stanie ocenić ich znaczenia
(K) – student pracuje w grupie, ale tylko jako bierny słuchacz kolegów i nie formułuje własnych wniosków tylko przystaje na propozycje innych

Ocena dobra
(W) – student zna organizację i funkcjonowanie modeli państwowych od czasów starożytnych do współczesności wykazując się przyswojeniem konkretnych źródeł
(U) – student rozumie znaczenie historycznych modeli państwowych dla aktualnych systemów
(K) – student angażuje się w prace w grupie, formułuje własne wnioski

Ocena bardzo dobra
(W) – student zna organizację i funkcjonowanie modeli państwowych od czasów starożytnych do współczesności i wiedzę o ich wpływie na aktualne ustroje państwowe
(U) – student rozumie znaczenie historycznych modeli państwowych dla aktualnych systemów i potrafi je uargumentować
(K) – student wyróżnia się zainteresowaniem ćwiczeniami, zadaje pytania, szuka możliwych rozwiązań z podaniem rzetelnej argumentacji, referuje efekty pracy całej grupy

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

Efekty kształcenia będą weryfikowane w formie pisemnego kolokwium, które zostanie przeprowadzone dwukrotnie po przepracowaniu określonej partii materiału. Poza zapowiadanymi kolokwiami efekty kształcenia będą także sprawdzane w formie wyrywkowej na początku zajęć, aby ocenić przygotowanie do nich studentów. Oceny z kolokwium, aktywności na zajęciach, przygotowania do nich oraz frekwencja będą stanowiły podstawę do wystawienia oceny końcowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa
Bereza, Arkadiusz, Anna Fermus-Bobowiec, Grzegorz Smyk, Wiesław P. Tekely, i Wojciech Witkowski. 2005. Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Krasowski, Karol, Marek Krzymkowski, Krystyna Sikorska-Dzięgielewska, i Jerzy Walachowicz. 2002. Historia ustroju państwa. Wyd. 2. Poznań: Ars boni et aequi.
Lipska-Toumi, Marzena. 2014. Powszechna historia ustroju państw – ćwiczenia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Literatura uzupełniająca
Górski, Grzegorz, i Stanisław Salmonowicz. 2001. Historia ustrojów państw. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
Klementowski, Marian. 2012. Powszechna historia ustroju. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Sczaniecki, Michał. 2016. Powszechna Historia Państwa i Prawa. Wyd. 11. Warszawa: Wolters Kluwer.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę