Aksjologia w profilaktyce społecznej i resocjalizacji (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu aksjologii pracy resocjalizacyjnej, jak i w zakresie profilaktyki społecznej. Celem dalszym jest wzmocnienie i rozwój wrażliwości społecznej kształtowanej na bazie aksjologii.
Wymagania wstępne
wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: 1. Student charakteryzuje filozoficzne, społeczno-kulturowe i historyczne podstawy aksjologii wychowania resocjalizującego oraz profilaktyki społecznej. K_WO3;
2. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania oraz aksjologiczne i teleologiczne przesłanie, jak też wymieni podstawowe orientacje aksjologiczne w tych obszarach działalności. K_WO2;
UMIEJĘTNOŚCI:
3. Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi teoriami resocjalizacji i analizować je w aspekcie aksjologii - w tym celów i ideałów wychowania resocjalizacyjnego. K_UO;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
4. Uzasadnia znaczenie nabytej wiedzy w procesie samodoskonalenia w zawodie pedagoga. K_KO1;
5. Uwzględnia znaczenie wiedzy interdyscyplinarnej w wyjaśnianiu i opisywaniu wychowania resocjalizacyjnego. K_KO2
Metody dydaktyczne
Metody podające: wykład, opis, dyskusja, objaśnienie;
Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące.
Treści programowe przedmiotu
Wartości, wartościowanie, aksjologia i teleologia;
Cele i zadania profilaktyki społecznej i resocjalizacji;
Normy i wartości społeczne a pedagogika;
Modele resocjalizacji;
Typologie niedostosowania społecznego
Ideały wychowania a myślenie założeniowe;
Podstawy antropologiczne i aksjologiczne profilaktyki i resocjalizacji osób pozbawionych wolności;
Aksjologia oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności (zatrudnienie; nauka i oświata; zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe; pomoc postpenitencjarna;
Teleologia profilaktyki i resocjalizacji: podstawy teoretyczno-prakseologiczne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
praca zaliczeniowa - projekt;
kolokwium zaliczeniowe - do wyboru forma pisemna lub ustna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Cichoń W., Wartości, człowiek, wychowanie, Kraków, 1996.
Galbraith J.K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Warszawa, 1999.
Jędrzejko M., A. Szwedzik (red.), Pedagogika i profilaktyka społeczna, Warszawa, 2018.
Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa, 2007.
Nowak M., Aksjologia współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej jako podstawa jej sukcesu, \"Roczniki Pedagogiczne\", 2019, zeszyt specjalny.
Pytka L., Aksjologiczno-pedagogiczne podstawy resocjalizacji, W: Sawicka K. (red.), Polska myśl resocjalizacyjna. Wybór tekstów, Warszawa, 1993.
Sobczak S., Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej, Warszawa, 2009.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę