Metodyka studiowania i pracy naukowej (warsztaty) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Tomasz Peciakowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie do pracy naukowej i realizowania projektów badawczych
C2 - Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się bazami referencyjnymi i katalogami bibliotecznymi
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa znajomość obsługi komputera
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
1. Student zna zasady realizacji pracy naukowej z obszaru nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii K_W01
2. Student zna i rozumie sposoby pracy z literaturą naukową K_W01
3. Student zna zasady przygotowywania i edycji tekstu naukowego K_W01
UMIEJĘTNOŚCI:
1. Student potrafi planować i organizować swoją pracę z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych K_U03
2. Student potrafi korzystać z katalogów bibliotecznych i baz referencyjnych z literaturą naukową K_U03, K_U08
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
1. student wykazuje się samodzielnością i niezależnością w działaniach podczas swoich prac K_K05
Metody dydaktyczne
zajęcia warsztatowe (praca z komputerem) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod konwersatoryjnych
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe zasady pracy naukowej
2. Planowanie pracy naukowej
3. Poszukiwanie informacji i korzystanie z baz referencyjnych oraz katalogów bibliotecznych
4. Krytyka literatury przedmiotu
5. Sztuka streszczania
6. Estetyczne zasady edycji tekstu naukowego
7. Zasady sporządzania przypisów i redakcja tekstu naukowego
8. Zasady przeprowadzania prezentacji multimedialnej
9. Programy przydatne w pracy naukowej (m.in. menadżer bibliografii, menadżer notatek)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Praca zaliczeniowa sprawdzająca znajomość zasad edycji tekstu naukowego, umiejętność pracy z tekstem, umiejętność streszczania oraz korzystania z baz referencyjnych i katalogów bibliotecznych - 80% oceny końcowej
obecność na zajęciach - 10% oceny końcowej
aktywność na zajęciach przy wykonywaniu zadań warsztatowych - 10% oceny końcowej

ocena niedostateczna
(w) student nie zna zasad realizacji pracy naukowej z obszaru nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, nie zna i rozumie sposobów pracy z literaturą naukową, nie zna zasad przygotowywania i edycji tekstu naukowego K_W01
(u) student nie potrafi planować i organizować swojej pracy z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych oraz nie potrafi korzystać z katalogów bibliotecznych i baz referencyjnych z literaturą naukową
(k) student nie wykazuje się samodzielnością i niezależnością w działaniach podczas swoich prac

ocena dostateczna
(w) student zna zasady realizacji pracy naukowej z obszaru nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, zna i rozumie sposoby pracy z literaturą naukową w stopniu dostatecznym, zna zasady przygotowywania i edycji tekstu naukowego w stopniu dostatecznym
(u) student potrafi planować i organizować swoją pracę z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych oraz potrafi w stopniu umiarkowanym korzystać z katalogów bibliotecznych i baz referencyjnych z literaturą naukową
(k) student wykazuje się w stopniu podstawowym samodzielnością i niezależnością w działaniach podczas swoich prac

ocena dobra
(w) student zna zasady realizacji pracy naukowej z obszaru nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, zna i rozumie sposoby pracy z literaturą naukową w stopniu dobrym, zna zasady przygotowywania i edycji tekstu naukowego w stopniu dobrym
(u) student potrafi planować i organizować swoją pracę z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych oraz w dobrym stopniu potrafi korzystać z katalogów bibliotecznych i baz referencyjnych z literaturą naukową
(k) student wykazuje się w samodzielnością i niezależnością w działaniach podczas swoich prac

ocena bardzo dobra
(w) student zna zasady realizacji pracy naukowej z obszaru nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, zna i rozumie sposoby pracy z literaturą naukową w stopniu bardzo dobrym, zna zasady przygotowywania i edycji tekstu naukowego w stopniu bardzo dobrym
(u) student potrafi planować i organizować swoją pracę z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych oraz bardzo dobrze potrafi korzystać z katalogów bibliotecznych i baz referencyjnych z literaturą naukową
(k) student wykazuje się w samodzielnością i niezależnością w działaniach podczas swoich prac
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
1. J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.
2. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005.
3. Ch. Grover, M. MacDonald, E. Moore, Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik, Gliwice 2008.
4. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Uzupełniająca:
1. J. Karpiński, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Warszawa 2006.
2. T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1990.
3. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.
4. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.
5. D. Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.
6. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.
7. M. Kopertowska-Tomczak, Word 2007. Ćwiczenia, Warszawa, 2009.
8. D.Etheridge, Excel 2007 pl - analiza danych, wykresy, tabele przestawne, Gliwice, 2009.
11. T. Negrino, Prezentacje w PowerPoint 2007 PL, Gliwice 2008.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę