Współczesne społeczeństwo polskie z perspektywy socjologii (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Szyszka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Nabycie wiedzy o zasadach funkcjonowania społeczeństwa polskiego w wymiarze politycznym, ekonomicznym, demograficznym i kulturowo-obyczajowym
C2. Nabycie umiejętność rozumienia zmian zachodzących w społeczeństwie, ich wielorakich uwarunkowań i konsekwencji
C3. Nabycie umiejętności identyfikowania problemów społeczeństwa polskiego
Wymagania wstępne
W1. Ogólna wiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 Posiada podstawową wiedzę z zakresu sfery publicznej, edukacji, demografii, socjologii życia publicznego i problemów społecznych.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę socjologiczną do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk społecznych, a także formułować na tej podstawie własne opinie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K08 Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę i korzystać z różnych form jej zdobywania i przekazu
Metody dydaktyczne
elementy wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, praca w grupach, dyskusja, praca z tekstem, analiza i prezentacja zagadnień
Treści programowe przedmiotu
1. Transformacja ustrojowa (Okrągły Stół, teorie zmiany społecznej)
2. Demokracja (zasady i instytucje)
3. Zmiany w strukturze własnościowej (prywatyzacja przedsiębiorstw)
4. Bezrobocie
5. Ubóstwo
6. Kondycja demograficzna społeczeństwa
7. Przemiany rodziny
8. Społeczeństwo obywatelskie
9. Religijność Polaków
10. Edukacja i wykształcenie
11. Zdrowie i zachowania zdrowotne
12. Przemiany miast i wsi
13. System wartości i style życia
14. Bezpieczeństwo społeczne (uwarunkowania, poczucie zagrożenia)
15. Migracje zarobkowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę składają się: obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, aktywność w dyskusji, ocena z kolokwium

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu funkcjonowania społeczeństwa i problemów społecznych
(U) - Student nie potrafi zidentyfikować zmiany społecznej
(K) - Student nie widzi potrzeby dokształcania się

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe terminy z zakresu funkcjonowania społeczeństwa i problemów społecznych
(U) - Student rozumie dokonujące się zmiany społeczne, ale nie potrafi ich zinterpretować
(K) - Student rozumie potrzebę dokształcania się

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu funkcjonowania społeczeństwa i problemów społecznych
(U)- Student rozumie dokonujące się zmiany społeczne i potrafi je zinterpretować
(K)- Student ma umiejętność poszerzania nabytej wiedzy

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu funkcjonowania społeczeństwa i problemów społecznych
(U)- Student rozumie dokonujące się zmiany społeczne, potrafi je zinterpretować i dokonać krytycznej oceny przyczynowo-skutkowej
(K)- Student samodzielnie poszerza nabytą wiedzę i dokształca się
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Giza A, Sikorska M. (red.), 2012, Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa
Wasilewski J. (red.), 2006, Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Warszawa
Marody M. (red.), 2009, Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa

Literatura uzupełniająca:
Czapliński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa
Flis M., Frysztacki K., Skąpska G., Polak P. (red.), Co dzieje się ze społeczeństwem?, Kraków, 2011
Golinowska S., Tarkowska E., Topińska I., (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, Warszawa, 2005
Szyszka M., Małżeństwo, rodzina, ojcostwo - tendencje przemian, \"Roczniki Nauk Społecznych\", 2018, Tom 10(46), Nr 2, s. 7-27.
Bezrobocie-ubóstwo-migracja zarobkowa? Problemy polskich rodzin, \"Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”, 2016, nr 21 (2), s. 103-115.
Urych I., Smuniewski C. (red.), Rodzina. Lokalne i globalne konteksty bezpieczeństwa, Wyd. AON, Warszawa, 2015
Walczak-Duraj D. (red.), Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne, Łódź, 2010
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę