Podstawy socjologii (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Adam Szafrański prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z klasycznymi i współczxesnymi orientacjami w socjologii,
C2- opisywanie podstawowych zagadnień z obszaru socjologii
Wymagania wstępne
Ćwiczenia połączone są z wykładem
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W 04 - zna podstawową wiedzę w zakresie struktur i procesów z obszaru socjologii, wybrane metody, techniki stosowane w socjologii
UMIEJĘTNOŚCI
K_U 02- potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji (w sposób spójny) rzeczywistości społecznej\'
Kompetencje:
K_K06 - posiada nawyk stałego dokształcania
Metody dydaktyczne
- metoda dialogowa
- praca z tekstem
Treści programowe przedmiotu
1. Elementy strukturalne teorii\'
2. Wybrane metody
3. \"Historia\" myśli socjologicznej - jako nauki pozytywistycznej
4. Przełom humanistyczny
5. Socjologia interpretacyjna,
6. Wybrane zagadnienia
- człowiek jako istota społeczna
- socjalizacja
- grupa społeczna
- od zachowań do działania (fakt społeczny)
- struktury społeczne
- kultura jako siec znaczeń
- procesy społeczne
- społeczeństwo tradycyjne
- społeczeństwo współczesne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium
-ocena niedostateczna:
- student nie zna podstawowych pojęć z obszaru socjologii. Nie zna wybranych teorii, nie ma wiedzy nt. człowieka jako istoty społecznej; nie ma wiedzy nt. podstawowych struktur i instytucji społecznych. Nie wie co to jest obserwacja zjawiskowa. W jego wypowiedzi brak jest spójności. Nie umie pokazać znaczenia wybranych zjawisk w kontekście integracji społecznej. Nie jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy.
-ocena dostateczna:
- student zna jedynie podstawowe pojęcia z obszaru socjologii, umie opisać (w miarę spójnie) niektóre klasyczne teorie i metody. Potrafi zdefiniować obserwacje zewnętrzną - zjawiskową, ale nie wie co to jest \"opis zagęszczony\". Nie umie pokazać znaczenia wybranych zjawisk w kontekście integracji społecznej. W niewielkim zakresie (teoretycznym) jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy.
- ocena dobra:
- student zna podstawowe pojęcia z obszaru socjologii, umie opisać nie tylko klasyczne teorie czy metody ale również te współczesne. Ma wiedzę na temat człowieka, struktur czy instytucji. Widzi różnicę pomiędzy opisem zjawiskowym - funkcjonalnym a \"zagęszczonym\". Umie pokazać znaczenie wybranych zjawisk dla integracji społecznej. Jest już gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy (w zastosowaniu do problemów teoretycznych)
-ocena bardzo dobra:
- student zna nie tylko podstawowe pojęcia socjologiczne, ale i te wpisujące się bardziej już w dyskurs współczesnej socjologii wielokulturowości. Umie przybliżyć teorie nie tylko klasyczne, ale również te współczesne związane ze społeczeństwem późnego kapitlaizmu. Umie pokazać znaczenie wybranych zjawisk w kontekście integracji społecznej. Jest gotów do oceny krytycznej własnej wiedzy (w zastosowaniu do problemów teoretycznych i praktycznych).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
1/ Sztompka P.: (2002) Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków
2/ Turner J (1998) Socjologia: podstawowe pojęcia i ich zastosowanie

3/ Szafrański A. Antropologia i etnologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1998, W: E. Hałas, /red./. Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1998) TNKUL:Lublin 1999, s. 227-241

Uzupełniająca:
1/ Bauman Z. (2001) Zarys socjologii. Warszawa
2/ Walczak-Duraj D. (2006) Podstawowy współczesnej socjologii, Pabianice
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę