Podstawowe pojęcia pedagogiki (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
rozumienie podstawowych kategorii używanych w badaniach nad edukacją i wychowaniem; analizy odmiennych koncepcji wychowania,
rekonstruowania ich założeń oraz ideologii; rozróżniania potocznej wiedzy o wychowaniu od wiedzy
naukowej; rozróżniania podstawowych możliwości i ograniczeń towarzyszących procesom edukacji i wychowania;
umiejętność posługiwania się językiem różnych koncepcji wychowania dla opisu rzeczywistości społecznej.
Wymagania wstępne
zainteresowania i obecność na zajęciach
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna cele, zadania pedagogiki specjalnej; zna powiązania pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi; ma wiedzę na temat historii pedagogiki specjalnej, rozwoju opieki, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością; zna wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami, posiada wiedzę o potrzebach osób niepełnosprawnych, możliwościach rehabilitacyjnych (K1_W01, K1_W06);
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczna z zakresu pedagogiki specjalnej do analizowania i interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych i społecznych (K1_U03, K1_U08, K1_U09, K1_U15);
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student docenia znaczenie teorii dla realizacji zadań praktycznych w zakresie edukacji, wychowania i terapii osób z niepełnosprawnością; dostrzega znaczenie pracy ze społeczeństwem na rzecz wypracowania właściwych postaw wobec niepełnosprawności, ludzi nią dotkniętych oraz ich rodzin; uznaje zasady podmiotowości i autonomii osób z niepełnosprawnością w działaniach edukacyjnych, wychowawczo-opiekuńczych (K1_K01, K1_K05);
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacje medialne, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe pojęcia, cele i zadania pedagogiki i pedagogiki specjalnej.
Norma i klasyfikacje odchyleń od normy.
Działy szczegółowe pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, surdopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika lecznicza, resocjalizacja).
Wielowymiarowość i wielowarstwowość ludzkiej niepełnosprawności.
Pojęcia: rewalidacja, rehabilitacja, resocjalizacja, reedukacja, autorewalidacja, podmiotowość, autonomia niepełnosprawnych, normalizacja życia osób niepełnosprawnych, pojęcia: uszkodzenie, niepełnosprawność i upośledzenie wg WHO.
Paradygmaty w pedagogice specjalnej.
Diagnoza, selekcja i orzecznictwo w przypadku niepełnosprawności. Filozoficzne podstawy pedagogiki specjalnej i stosunku ludzi pełnosprawnych do niepełnosprawnych (kategorie godności, przygodności, dobrego życia).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na końcową ocenę składa się wiedza w zakresie treści wykładu, zaangażowanie podczas zajęć z odpowiednim zróżnicowaniem:
dostateczny - zna podstawową terminologię i problemy
dobry - zna pojęcia i potrafi je stosować w relacjonowaniu problematyki oraz zna podstawowe ujęcia głównych problemów;
bardzo dobry - twórczo potrafi stosować kategorie, zna podstawową problematykę w zakresie poszerzonym także o własne studium problematyki wykładu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1) Kosakowski Cz., 2009, \"Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej\", wyd. Akapit, t.1,
2) Dykcik W. (red.), 1998, \"Pedagogika specjalna\", wyd. UAM, t.1,
3) Sękowska Z., 1998, \"Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej\", wyd. WSPS, t.1,
4) Krause A., 2004, \"Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych\", wyd. Impuls, t.1, 5) Sowa J., 1997, \"Pedagogika specjalna w zarysie\", wyd. FOSZE, t.1,
6) Doroszewska J., 1981., \"Pedagogika specjalna\", wyd. Ossolineum, t.1,2.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin