Historia filozofii (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Palusińska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1) Przedstawienie głównych kierunków filozofii od starożytności po współczesność
C2) Ukazanie kulturotwórczej funkcji filozofii
C3) Zapoznanie z najważniejszymi dziełami i pojęciami filozofii europejskiej
Wymagania wstępne
wiedza humanistyczna z zakresu programu nauczania licealnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
P6S_WG
Ma uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych kierunków filozofii europejskiej, najważniejszych dzieł filozoficznych, które ukształtowały kulturę Zachodu (starożytności, średniowiecza, nowożytności i czasów najnowszych). Zna podstawowe koncepcje antropologiczne, rozumie zależność pomiędzy koncepcją człowieka a koncepcją państwa. Ma wiedzę na temat wpływu idei filozoficznych na kształtowanie się myślenia potocznego i naukowego o społeczeństwie i prawach nim rządzących.
P6S_WK1
Posiada wiedzę z zakresu antropologii filozoficznej, rozwoju i kształtowania się koncepcji człowieka i jego działania. Zna podstawowe pojęcia etyczne, takie jak cnota, doskonałość moralna, zło i dobro morale, utylitaryzm i dobro wspólne.
Rozumie, w jaki sposób antropologia filozoficzna kształtuje i definiuje pojęcia dotyczące człowieka i ludzkiej natury, funkcjonujące we współczesnej kulturze i nauce oraz w jaki sposób filozofia człowieka kształtowała w epokach historycznych rozumienie bytu ludzkiego.
Zna zależności wynikające z błędów poznawczych, które dotyczą filozoficznego odczytania ludzkiej natury i ludzkiej kondycji i aplikacji tych teoretycznych wyników do kształtowania organizacji życia społecznego. Posiada wiedzę na temat zagrożeń systemów totalitarnych, rozumie ich filozoficzne źródła i potrafi ocenić w aspekcie zasad życia społecznego.
Umie wskazać na różnice pomiędzy człowiekiem i społecznością, którą tworzy a światem zwierząt i „społecznościami”, które tworzy natura.

UMIEJĘTNOŚCI
P6S_UW
potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z zakresu filozofii do analizowania i rozumienia problemów współczesnej kultury, polityki, sztuki, etyki.
potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w szerszym kontekście współczesnej kultury

Posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych w świetle podstawowych idei filozoficznych, kształtujących i fundujących nurty kultury i życia społecznego.
Potrafi wykorzystywać wiedzę filozoficzną do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk społecznych i kulturowych, a także formułować na podstawie tej analizy własne opinie i krytyczne sądy.

P6S_UK1
Potrafi przygotować prace pisemne, omawiające problemy filozofii społecznej, koncepcji człowieka i państwa, poprawnie posługując się źródłami.

P6S_UK2
Umie sformułować argumenty w polemice i debacie społecznej, które będą sięgać nie tylko do opisu procesów zachodzących w społeczeństwie, lecz również będą odwoływać się do ogólnego, filozoficznego rozumienia człowieka, będącego dziedzictwem cywilizacji judeo-chrześcijańskiej Zachodu.

P6S_UU
Potrafi samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na fundamentalne pytania, które nurtują współczesnego człowieka i współczesne społeczeństwo o istotę człowieka i jego społeczne uwarunkowania, wartość ludzkiego działania przejawiającego się w zjawisku świadomości, pracy, twórczości i religijności.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
P6S_KK1
Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia się i dokształcania.

P6S_KK2
Rozumie znaczenie wiedzy teoretycznej i metod poznania teoretycznego dla rozwiązania problemów praktycznych oraz wpływ doktryn filozoficznych na kształtowanie się ustrojów społecznych.

P6S_KO2
Potrafi w dialogu publicznym bronić wartości personalizmu chrześcijańskiego, pokazując głębokie racjonalne uzasadnienie tych wartości.

P6S_KR
Rozumie konieczność promowania kultury publicznej opartej na wartościach etyki chrześcijańskiej i personalizmu, kultury zakorzenionej z jednej strony w intelektualnej tradycji Zachodu, z drugiej zaś otwartej na rozwój i doskonalenie poprzez ciągły społeczny dialog.
Metody dydaktyczne
wykład z elementami lektury klasycznych tekstów filozoficznych
Treści programowe przedmiotu
1) zagadnienia filozofii starożytnej i jej najważniejsze nurty: intelektualizm moralny Sokratesa, relatywizm sofistów, platonizm, arystotelizm, materializm stoicki i epikurejski, neoplatonizm.
2) podstawowe pojęcia i problemy filozofii średniowiecznej: relacja fides et ratio, spór o uniwersalia, patrystyczne i średniowieczne dowody na istnienie Boga, antropologia Tomasza z Akwinu.
3) trzy podstawowe koncepcje człowieka w filozofii nowożytnej i współczesnej: biologiczno-ewolucyjna, podmiotu ujawniającego ducha i jedności psychofizycznej - przedstawiciele i oddziaływanie.
4) koncepcje państwa i społeczeństwa: materializm marksistowski i totalitaryzm państwa komunistycznego; materializm filozofii oświecenia i liberalizm; państwo oparte o realizację dobra wspólnego w ujęciu K. Wojtyły.
5) pojęcie wolności i kultury w świetle filozofii personalizmu chrześcijańskiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 1990.
R. Heinzmann, Filozofia średniowieczna, Kęty 1999.
M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 1986.
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1969.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin