Podstawy socjologii (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Adam Szafrański prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- zapoznanie studentów z klasycznymi i współczesnymi orientacjami w socjologii
C2 -opisywanie podstawowych zagadnień z obszaru socjologii
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:
K_W04 - zna podstawową wiedzę w zakresie struktur i procesów z obszaru socjologii, wybrane metody, techniki stosowane w socjologii
Umiejętności:
K_U02- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji(w sposób spójny) rzeczywistości społecznej
Kompetencje:
K_K06 - posiada nawyk stałego dokształcania
Metody dydaktyczne
- wykład tradycyjny, metoda dialogowa,
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia : Narodziny socjologii akademickiej - podstawowe orientacje socjologiczne. Tradycje: pozytywistyczna - humanistyczna - interpretacyjna. Człowiek w społeczeństwie. Całości społeczne. Kultura. Podziały , nierówności społeczne . Władza - panowanie - przywództwo. Socjalizacja i instytucjonalizacja. Zmiana społeczna, rozwój, postęp. Społeczeństwo współczesne - późna nowoczesność - płynna nowoczesność. Teoria a empiria w socjologii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
Ocena niedostateczna
- student nie zna podstawowych pojęć z obszaru socjologii. Nie zna wybranych teorii, nie ma wiedzy nt. człowieka jako istoty społecznej; nie ma wiedzy nt. podstawowych struktur i instytucji społecznych. Nie wie co to jest obserwacja zjawiskowa, nie umie uzasadnić wybór określonej metody. W jego wypowiedzi brak jest spójności. Nie umie pokazać znaczenia wybranych zjawisk w kontekście integracji społecznej. Nie jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy.
Ocena dostateczna:
- student zna jedynie niektóre pojęcia z obszaru socjologii, umie opisać (w miarę spójnie) niektóre klasyczne teorie i metody. Potrafi zdefiniować obserwację zewnętrzną - zjawiskową, ale nie wie co to jest \"zagęszczony opis\". Nie umie pokazać znaczenia wybranych zjawisk w kontekście integracji społecznej. W niewielkim zakresie (teoretycznym) jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy.
Ocena dobra:
- student zna podstawowe pojęcia z obszaru socjologii, umie opisać nie tylko klasyczne teorie czy metody, ale również te współczesne. Ma wiedzę na temat człowieka, struktur czy instytucji. Widzi różnicę pomiędzy opisem zjawiskowym - funkcjonalnym a zagęszczonym. Umie pokazać znaczenie wybranych zjawisk dla integracji społecznej. Jest już gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy (w zastosowaniu do problemów teoretycznych)
Ocena bardzo dobra:
- student nie tylko zna podstawowe pojęcia socjologiczne, ale i te wpisujące się bardziej już w dyskurs współczesnej socjologii wielokulturowości. Umie przybliżyć teorie nie tylko klasyczne, ale również te współczesne związane ze społeczeństwem późnego kapitalizmu. Umie pokazać znaczenie wybranych zjawisk w kontekście integracji społecznej. Jest gotów do oceny krytycznej własnej wiedzy (w zastosowaniu do problemów teoretycznych i praktycznych)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.Szacka, B., Wprowadzenie do socjologii, PWN, Warszawa, 2003. 2. Giddens. A. Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.3. Berger P.L. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983. 4. Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.5.
Literatura uzupełniająca:
Szafrański A. Nowa antropologia a antropologia postmodernistyczna, w: Zdzisław kupisiński SVD /red./, Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego społeczeństwa. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. Prof. Henrykowi Zimoniowi SVD w 70 rocznicę urodzin, Lublin 2010, s. 117-127.
Goffman E. Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa, 1981. 6. Sztompka, P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.7.. Turner, J., Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań 1994. 8. Bauman Z., Socjologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996. 9. . Berger P., Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 1988.10. . Goodman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin