Logika (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. mgr Rafał Szprync
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem kursu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia logiki oraz krytycznego myślenia, a także wskazanie ich aplikacji w komunikacji społecznej i analizie argumentów. Przedstawione zostaną podstawowe kategorie syntaktyczne, główne typy definicji i podstawowe rodzaje argumentów. Szczególny nacisk położony zostanie na rozpoznawanie pseudo - argumentów i sprawdzanie poprawności argumentów.
Wymagania wstępne
ćwiczenia są połączone z wykładem
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu logiki oraz krytycznego myślenia. Zna podstawowe rodzaje definicji oraz kryteria ich poprawności. Wie czym jest argument, zna podstawowe rodzaje argumentów oraz rozumie na czym polega prawomocność (poprawność formalna) argumentów. (Un_W13)

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi konstruować poprawne definicje oraz wskazywać błędy w definicjach niepoprawnych. Student jest w stanie analizować argumenty (nawet złożone) i oceniać ich prawomocność. Potrafi rozpoznawać podstawowe pseudo-argumenty. (Un_U10, Un_U11, Un_U12)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student rozumie zasady logicznego i krytycznego myślenia. Student jest wrażliwy na racjonalne argumenty. Student samodzielnie wyraża sądy oraz potrafi argumentować na ich rzecz, a także jest odporny na manipulacje. (Un_K13)
Metody dydaktyczne
Wspólne rozwiązywanie zadań, praca w grupach, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe pojęcia i historia logiki oraz krytycznego myślenia. Główne kategorie syntaktyczne (zdania, nazwy, funktory). Podział logiczny. Definicje - ich rola, rodzaje oraz kryteria poprawności. Natura, struktura i rodzaje argumentów. Pseudo – argumenty. Klasyczny rachunek zdań.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
2 sprawdziany z przerobionego materiału, zapowiedzianych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (50% oceny).
bieżąca znajomość materiału stanowiącego przedmiot wykładu (30% oceny).
obecność i aktywność na zajęciach (20% oceny).


Na ocenę 2
Student nie posiada wymaganej wiedzy na temat wnioskowania lub definicji. Student nie ma elementarnej wiedzy typach nauk.
Student nie potrafi analizować wnioskowań lub rozpoznawać błędów logicznych lub też nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela, rozwiązywać najprostszych zadań z logiki formalnej.
Student nie angażuje się w proces kształcenia.

Na ocenę 3
Student opanował materiał dotyczący budowy, własności, rodzajów i poprawności wnioskowania oraz definicji. Student ma ogólne pojęcie o typach nauk.
Student potrafi ustalać rodzaj i strukturę najprostszych wnioskowań, rozpoznawać i omawiać błędy logiczne, rozwiązywać z pomocą nauczyciela najprostsze zadania z logiki formalnej.
Student angażuje się w proces kształcenia.

Na ocenę 4
Wiedza studenta obejmuje całość przedstawionego materiału, ale może mieć braki w nieistotnych szczegółach.
Student potrafi ustalać rodzaj i strukturę prostych wnioskowań, rozpoznawać i omawiać błędy logiczne, a także samodzielnie rozwiązywać proste zadania z logiki formalnej.
Student angażuje się w proces kształcenia.

Na ocenę 5
Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę, obejmującą całość przedstawionego materiału, i potrafi swobodnie korzystać z tej wiedzy w sytuacjach problemowych.
Student potrafi ustalać rodzaj i strukturę typowych wnioskowań, dyskutować ich poprawność, rozpoznawać i omawiać błędy logiczne oraz znajdować własne przykłady takich błędów. Potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania logiki formalnej.
Student wzorowo angażuje się w proces kształcenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. K. Ajdukiewicz, \"Zarys logiki\", dowolne wydanie.
2. P. J. Hurley, \"A Concise Introduction to Logic\", Wadsworth Publishing Company, 1999.
3. W. Hodges, \"Logic\", dowolne wydanie.

Literatura uzupełniająca:
1. K. Ajdukiewicz, \"Logika pragmatyczna\", dowolne wydanie.
2. J. Baggini, P. S. Fosl, \"The Philosopher’s Toolkit. A Compedium of Philosophical Concepts and Methods\", Wiley-Blackwell, 2010.
3. Z. Ziembiński, \"Logika praktyczna\", dowolne wydanie.
4. T. Hołówka, \"Kultura logiczna w przykładach\", PWN.
5. K. Szymanek, K. Wieczorek, A. Wójcik, \"Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów\", PWN, 2005.
6. K. Szymanek, \"Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny\", PWN, 2012.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę