Procesy przemian społeczeństwa globalnego (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-0500-0501WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie uczestników z rozumieniem fenomenu globalizacji, z jego podstawowymi aspektami, teoriami, perspektywami badawczymi oraz skutkami, problemami.
C2 - nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji odnoszących się do dokonywania analizy - z perspektywy socjologii - zjawisk i podmiotów łączonych z fenomenem globalizacji; procesów, działań i cech typowych dla ponadnarodowych relacji społecznych; sytuacji Polski w kontekście globalizacji.
Wymagania wstępne
W1 - posiadanie licencjatru
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna terminologię, aspekty i perspektywy badawcze fenomenu globalizacji, podstawowe teorie i metodologię z zakresu socjologii globalizacji K_W01, K_W02
Wykazuje się znajomością [wiedzą] procesów przemian zachodzących w strukturach globalnych K_W02, K_W03
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie rozumienia i klasyfikowania podstawowych kwestii, aspektów i podmiotów związanych z globalistyką w kontekście analiz socjologicznych K_W03, K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętności w zakresie globalistyki z perspektywy socjologii celem wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat globalnych procesów w rzeczywistości społecznej K_U01
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii globalizacji w celu opisu i analizy, w oparciu o poznane techniki i metody, przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych w skali globalnej K_U02, K_U05
Posiada umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnej struktury globalnej i jej składników K_U02, K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę z zakresu globalistyki z perspektywy socjologii i jest gotowy do stałego dokształcania się w zakresie różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań procesów i zmian w skali globalnej K_K01, K_K03
Jest wrażliwy na problemy i procesy społeczne zachodzące w kontekście pojęcia glokalizacji K_K07
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe przedmiotu
Różne rozumienia fenomenu globalizacji i próba ich systematyzacji: perspektywy badawcze. Ekonomiczny wymiar globalizacji: czynniki i zasięg globalnej integracji gospodarczej, transnarodowe korporacje finansowe i produkcyjne. Społeczno-kulturowy wymiar globalizacji: podmioty, czynniki i skutki globalizacji kultury. Sytuacja państwa narodowego w dobie globalizacji: polityczny wymiar globalizacji, pojęcie suwerenności państwa narodowego: jej różne modele, teza o zmierzchu suwerennego państwa narodowego i argumenty za jego istnieniem. Fenomen glokalizacji. Lokalizm i regionalizm w kontekście fenomenu globalizacji. Sport i turystyka w dobie globalizacji. Problem nierówności, marginalizacji i wykluczenia w skali globalnej. Rolnictwo i obszary wiejskie w dobie globalizacji. Elementy ideologii ruchów społecznych opozycyjnych i alternatywnych wobec globalizacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
na ocenę 2:
(W) - Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu globalizacji ujmowanej socjologicznie
(U) - Student nie posiada podstawowych umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu globalistyki w aspekcie socjologicznym
(K) - Student nie potrafi poprawnie zreferować żadnych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w strukturach, procesach globalnych ani zidentyfikować zjawisk typowych dla globalistyki

na ocenę 3:
(W) - Student zna przynajmniej jakieś stanowiska teoretyczne dotyczące omawianej problematyki
(U) - Student posiada podstawowe umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu globalistyki w aspekcie socjologicznym
(K) - Student z pomocą potrafi poprawnie zreferować pewne praktyczne rozwiązania funkcjonujące w strukturach, procesach globalnych oraz zidentyfikować zjawiska typowe dla globalistyki w stopniu podstawowym

na ocenę 4:
(W) - Student zna większość omówionych na zajęciach terminów, teorii i metodologii z zakresu globalistyki w aspekcie socjologicznym
(U) - Student potrafi analizować i klasyfikować większość omówionych na zajęciach kwestii z zakresu globalistyki w aspekcie socjologicznym
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie większość wybranych zagadnień z zakresu globalistyki w aspekcie socjologicznym i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej

na ocenę 5:
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy, teorie i metodologię z zakresu globalistyki w aspekcie socjologicznym
(U) - Student potrafi samodzielnie analizować i klasyfikować wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu globalistyki w aspekcie socjologicznym
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie wymagane zagadnienia z zakresu struktur, procesów globalnych i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie [metody] do konkretnego problemu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązująca: E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki, Kraków 2005; A. Dylus, Globalizacja. Refleksje etyczne, Wrocław 2005; W. Misiak, Globalizacja. Więcej niż podręcznik, Warszawa 2007; U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002; J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2003; Wojciech J. Cynarski, Globalizacja a spotkanie kultur, Rzeszów 2003; Społeczne aspekty globalizacji, red. B. Szopa, E. Ślęzak, PWE, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca: J. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Warszawa 2007. U podłoża globalnych zagrożeń, red. J. Danecki, M. Danecka, Warszawa 2003; K. Gilarek, Globalizacja a państwo narodowe, Toruń 2003; Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Kraków 2008.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin