Pedagogika ogólna (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem Seminarium jest wprowadzenie w zagadnienia metodologiczne i formalne dotyczące pisania pracy naukowej w zakresie pedagogiki ogólnej.
Wymagania wstępne
przygotowanie na piśmie i zaprezentowanie wstępnej koncepcji problematyki rozprawy i jasna świadomość podstawowego jej problemu. Pogłębiona wiedza z zakresu przedmiotów: Pedagogika Ogólna, metodologia badań pedagogicznych, metodologia badań społecznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - umiejętność identyfikacji teoretycznych i metodologicznych podstaw nauk o wychowaniu;
K_W01 ma wiedzę na temat przedmiotu materialnego i formalnego pedagogiki ogólnej,
K_W02 ma uporządkowaną wiedzę na temat przedmiotu i celu oraz funkcji badań pedagogicznych,
K_W03 ma elementarną wiedzę na temat sytuacji badawczej, problemu badawczego, problemu głównego i problemów szczegółowych,
K_W04 zna podstawową terminologię dotyczącą pisania pracy magisterskiej
K_W05 i K_W06 ma ugruntowaną wiedzę na temat etapów pisania rozprawy doktorskiej.
UMIEJĘTNOŚCI
umiejętność prowadzenia badań w obszarze nauk o wychowaniu
K_U01 potrafi uzasadnić wybór tematu rozprawy doktorskiej,
K_U02 potrafi sformułować problem główny i problemy szczegółowe pracy,
K_U03 potrafi ustalić adekwatne cele pracy i opracować koncepcję rozprawy,
K_U04 posiada umiejętność doboru adekwatnych metod i technik do badań własnych,
K_U05 potrafi napisać poprawną formalnie-językowo oraz merytorycznie rozprawę doktorską.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
zastosowanie wiedzy teoretycznej w konkretnych sytuacjach wychowawczych
opracowanie projektu wychowawczej aktywności.
K_K01 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych,
K_K02 docenia znaczenie pedagogiki ogólnej dla innych subdyscyplin pedagogicznych,
K_K03 odpowiedzialnie i metodycznie poprawnie przygotowuje się do pracy badawczej,
K_K04 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania namysłu naukowego nad zagadnieniami z obszaru pedagogiki ogólnej.
Metody dydaktyczne
praca z tekstem, dyskusja, metoda zadaniowa, prace pisemne
Treści programowe przedmiotu
Pedagogika Ogólna - jej obszar badań, jej przedmiot, jej specyfika i rola wśród dyscyplin pedagogicznych.
Polska tradycja uprawiania pedagogiki ogólnej.
Seminarium podejmuje kwestie pedagogiczne wraz z zagadnieniami metodologicznymi i formalnymi pisania pracy naukowe w zakresie pedagogiki ogólnej. Poszczególne fazy pracy w ramach seminarium obejmują:
1) poszukiwanie i precyzowanie tematu rozprawy;
2) tworzenie koncepcji wyjściowej obejmującej pomysł badawczy (hipoteza, główny problem oraz problemy szczegółowe;
3) prezentacja poszczególnych części pracy stwarzająca okazję do dyskusji nad sposobami i techniką redagowania rozprawy naukowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
obecność na seminariach i aktywność w postaci prezentowania lektur, referowania, przedstawiania etapów realizacji swojej rozprawy.obecność na seminariach i aktywność w postaci prezentowania lektur, referowania, przedstawiania etapów realizacji swojej rozprawy.
Studenci pierwszego roku otrzymują zaliczenie po zebraniu podstawowej literatury przedmiotu i metodologicznej oraz zgłoszeniu tematu rozprawy i sformułowaniu problemu głównego pracy;
Doktoranci drugiego roku otrzymują zaliczenie po szczegółowym opracowaniu problematyki i metodyki badań własnych.
Doktoranci trzeciego roku otrzymują zaliczenie po napisaniu i zaakceptowaniu przez promotora teoretycznego projektu rozprawy doktorskiej oraz opracowaniu jej koncepcji do otwarcia.
Studenci czwartego roku otrzymują zaliczenie po zredagowaniu teoretycznej i metodologicznej części rozprawy doktorskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
HEJNICKA-BEZWIŃSKA T. (red.), Pedagogika ogólna: Tradycja-Teraźniejszość-Przyszłość, Bydgoszcz,WSP, 1995.
HEJNICKA-BEZWIŃSKA T., W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczno-metodologiczna współczesnej peda¬gogiki polskiej, Bydgoszcz, WSP, 1989.
KUNOWSKI S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź, Wyd. Salezjańskie, 1981.
KWIECIŃSKI Z. – B. ŚLIWERSKI (red.), Pedagogika, t. 1 (cz. I – s. 11-71), t. II (cz. II – s. 96-323), Warszawa, WN PWN, 2003.
NOWAK M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześć., Lublin, RW KUL, 1999, s.17-177 oraz 230-294.
NOWAK M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, WAiP, 2008, rozdziały: I, III, IV, VIII, IX.
ŚLIWERSKI B., Pedagogika. T. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006, rozdział 2, 3 i 6 (s. 79-194, 391-415).
oraz
Kolejne tomy serii \\\"Seminaria Metodologii Pedagogiki\\\"
T.I: D. KUBINOWSKI – M. NOWAK (red. n.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006.
T. II: K. RUBACHA (red.n.), Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, W serii: „Seminaria Metodologii Pedagogiki”, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008.
T. III: J. Piekarski – D. Urbaniak-Zając – K. J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Kraków, Impuls, 2010.
S. PALKA (red.n.), Podstawy metodologii badań pedagogicznych, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
zaliczenie związane z wymaganiami regulaminu studiów doktoranckich oraz z kolejno realizowanymi etapami uczestniczenia w seminarium doktoranckim, zgodnym z podstawowymi sugestiami opracowań regulujących pracę seminarium doktoranckiego z pedagogiki.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem