Katolicka nauka społeczna (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Zapoznanie studentów z metodyką pisania pracy naukowej
C2 - nabycie umiejętności i kompetencji teoretycznych oraz pragmatycznych w zakresie konstruowania tekstów naukowych.
Wymagania wstępne
W1 - Zainteresowanie tematyką seminarium: etyczne aspekty zjawisk społecznych i gospodarczych, katolicka nauka społeczna
W2 - Gotowość do systematycznej pracy w ramach kolejnych etapów przygotowywania pracy magisterskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna terminologię z zakresu socjologii oraz katolickiej nauki społecznej K_W01
2. Student identyfikuje teorie socjologiczne i system etyczny katolickiej nauki społecznej potrzebne do przygotowania pracy magisterskiej, zna metodologię badań stosowanych w naukach społecznych, rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w socjologii K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student planuje przebieg kolejnych etapów przygotowania pracy magisterskiej, formułuje problem badawczy i cele pracy, stwarza jej strukturę, dobiera odpowiednie metody, techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje wyniki badań, wyciąga wnioski K_U03
2. Student poprawnie dobiera i analizuje informacje na temat wybranych zjawisk społecznych i ich etycznego wymiaru, argumentuje na rzecz stawianych w pracy tez, sprawnie wykorzystuje wybrane ujęcia teoretyczne i dane empiryczne do interpretacji pozyskanego materiału badawczego oraz stanowisk i prac innych autorów, analizuje funkcjonowanie jednostek i grup społecznych, korzysta z dorobku socjologii, katolickiej nauki społecznej i nauk pokrewnych, poprawnie redaguje przypisy i bibliografię K_U01, K_U07, K_U05
3. Student w sposób merytoryczny i klarowny wypowiada się w mowie i na piśmie; potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w procesie opracowania pracy magisterskiej K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość potrzeby ciągłego rozwoju, jest aktywny w poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności, K_K01
2. Student angażuje się we współpracę podczas seminarium oraz jest gotowy do podejmowania współdziałania z innymi podmiotami, odznacza się zaangażowaniem i konsekwencją w zdobywaniu wykształcenia, jest ukierunkowany na nabywanie wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej, K_K02, K_K04
3. Student jest wrażliwy na badane problemy społeczne, odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w kreowaniu idei, planowaniu i realizowaniu prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej, przestrzega zasad etyki socjologa oraz etyki badań naukowych K_K04, K_K05.
Metody dydaktyczne
Elementy wykładu. Analiza tekstów naukowych i dyskusja nad nimi. Ćwiczenia metodologiczne umożliwiające nabycie kompetencji metodologicznych. Krytyczna analiza tematów, efektów pracy na poszczególnych etapach oraz fragmentów prac uczestników seminarium.
Treści programowe przedmiotu
1. Prezentacja tematyki seminarium oraz zagadnień będących przedmiotem prac magisterskich
2. Metodologia pisania pracy magisterskiej
3. Wybór obszaru badawczego, precyzowanie tematu pracy magisterskiej
4. Zasady wyboru i zastosowania teorii naukowych
5. Zasady doboru literatury oraz jej krytycznej analizy
6. Określenie problemu badawczego, pytań badawczych lub pytań i hipotez
7. Wybór metod
8. Opracowanie planu pracy
9. Pisanie i prezentacja poszczególnych części prac, korekta i dyskusja
10. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest realizacja przyjętego na początku semestru indywidualnego harmonogramu pracy, adekwatnego dla I i II roku studiów II stopnia.

Brak zaliczenia seminarium
(W) Student nie zna terminologii z zakresu socjologii oraz z katolickiej nauki społecznej; nie potrafi zidentyfikować teorii socjologicznych i systemu etycznego katolickiej nauki społecznej potrzebnych do przygotowania pracy magisterskiej, nie zna metodologii badań stosowanych w naukach społecznych, nie rozumie postulatu wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w socjologii
(U) Student nie podejmuje zadania planowania kolejnych etapów przygotowania pracy magisterskiej, nie potrafi sformułować problemu badawczego i celów pracy, stworzyć jej struktury, wskazać metod, technik badawczych i skonstruować narzędzia badawczego; nie opracowuje, nie prezentuje wyników badań, nie potrafi wyciągać wniosków; student nie umie właściwie selekcjonować i analizować informacji na temat wybranych zjawisk społecznych i ich etycznego wymiaru, stawiać tezy i argumentować na ich rzecz, wykorzystywać teorii, danych empirycznych i materiału badawczego do interpretacji prac innych autorów, analizować funkcjonowania jednostek i grup społecznych, korzystać z dorobku socjologii, katolickiej nauki społecznej i nauk pokrewnych, poprawnie redagować przypisów i bibliografii; Student nie potrafi wypowiadać się w sposób merytoryczny i precyzyjny w mowie i na piśmie; nie potrafi prezentować własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, w procesie opracowania pracy magisterskiej
(K) Student nie ma świadomości potrzeby ciągłego rozwoju, nie jest aktywny w poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności; nie angażuje się we współpracę podczas seminarium oraz nie jest gotowy do podejmowania współdziałania z innymi podmiotami, nie podejmuje działań edukacyjnych, nie jest zorientowany na nabywanie wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej; student nie wykazuje wrażliwości na badane problemy społeczne, nie odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej, nie przestrzega zasad etyki socjologa oraz etyki badań naukowych.

Zaliczenie seminarium
(W) Student zna terminologię z zakresu socjologii oraz katolickiej nauki społecznej; identyfikuje teorie socjologiczne i system etycznych katolickiej nauki społecznej potrzebne do przygotowania pracy magisterskiej, zna metodologię badań stosowanych w naukach społecznych, rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w socjologii;
(U) Student planuje przebieg kolejnych etapów przygotowania pracy magisterskiej, formułuje problem badawczy i cele pracy, tworzy jej strukturę, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje wyniki badań, wyciąga wnioski; student poprawnie dobiera i analizuje informacje na temat wybranych zjawisk społecznych i ich etycznego wymiaru, argumentuje na rzecz stawianych w pracy tez, umiejętnie wykorzystuje wybrane ujęcia teoretyczne i dane empiryczne do interpretacji pozyskanego materiału badawczego oraz stanowisk i prac innych autorów, analizuje funkcjonowanie jednostek i grup społecznych, korzysta z dorobku socjologii, katolickiej nauki społecznej i nauk pokrewnych, poprawnie redaguje przypisy i bibliografię; student w sposób merytoryczny i klarowny wypowiada się w mowie i na piśmie; potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w procesie opracowania pracy magisterskiej.
(K) Student ma świadomość potrzeby ciągłego rozwoju, jest aktywny w poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności; student angażuje się we współpracę podczas seminarium oraz jest gotowy do podejmowania współdziałania z innymi podmiotami, odznacza się zaangażowaniem i konsekwencją w zdobywaniu wykształcenia, jest ukierunkowany na nabywanie wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej; student jest wrażliwy na badane problemy społeczne, odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w kreowaniu idei, planowaniu i realizowaniu prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej, przestrzega zasad etyki socjologa oraz etyki badań naukowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura przedmiotu odpowiednia do wyboru tematu pracy magisterskiej
Podręczniki metodologiczne dotyczące badań socjologicznych (stosownie do metod wybranych przez studenta) oraz podręczniki metodyczne wspomagające przygotowanie pracy magisterskiej; np.:
Frankfurt-Nachmias Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
Nowak S., Metodologia nauk społecznych, Warszawa 1985.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa
Lofland J. i inni, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Warszawa 2009.
Seweryniak H., Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.
Kupny J., Fel S. (red.), Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, Katowice 2003.
Fel S., Kupny J. (red.), Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, Lublin 2007.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem