Między ideą a literaturą (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 zredagowanie pracy magisterskiej
C2 pogłębienie wiedzy z zakresu badań literatury i krytyki literackiej
C3 umiejętność analitycznego myślenia i wypowiedzi pisemnej na wybrany temat literacki
Wymagania wstępne
1. bardzo dobra znajomość języka francuskiego (poziom C2)
2. dobra znajomość literatury francuskiej
3. indywidualne zainteresowanie się literaturą i krytyką literacką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W1 Opanowanie podstawowej terminologii związanej z pracą naukową nad literaturą
EK W2 Opanowanie podstawowych pojęć związanych z metodologią badań
EK W3 Poszerzenie wiedzy o literaturze francuskiej
EK W4 Poszerzenie wiedzy o krytyce literackiej
EK W5 Zdobycie wiedzy służącej indywidualnej pracy naukowej

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Umiejętność posługiwania się terminologią badań literackich
EK U2 Umiejętność aplikacji metod naukowych we własnych poszukiwaniach badawczych
EK U3 Umiejętność samodzielnego myślenia
EK U4 Umiejętność redakcji tekstu naukowego
EK U5 Umiejętność analizy tekstów literackich

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Kompetencje językowe – student poszerza swoje słownictwo związane z pracą naukową w języku francuskim
EK K2 Kompetencje intelektualne – student poszerza swoje zdolności samodzielnego myślenia
EK K3 Kompetencje socjologiczne – student rozwija swoje zdolności pracy w grupie i uczestniczy w działaniach integrujących go z innymi
EK K4 Kompetencje dydaktyczne – student nabywa umiejętności pozwalających mu samemu w wykonywaniu w przyszłości zawodu nauczyciela
EK K5 Kompetencje kulturowe – student postrzega problem literatury francuskiej w znacznie szerszym kontekście kulturowym i cywilizacyjnym
Metody dydaktyczne
1. Tekst pisany
2. Komputer
3. Kserokopiarka
4. Rzutnik multimedialny
Treści programowe przedmiotu
K1. Wprowadzenie ogólne do przedmiotu – cel i zakres seminarium 4
K2. Wybór tematu – metoda, przykłady 4
K3. Struktura pracy magisterskiej – schemat, terminologia, konstrukcja 8
K4. Analiza tekstów literackich na wybranych przykładach 20
K5. Analiza tekstów krytycznych na wybranych przykładach 20
K6. Samodzielne referaty studentów – prezentacja, dyskusja 24
K7. Ocena stanu zaawansowania redakcji prac magisterskich 20
K8. Ocena całości zredagowanych prac magisterskich 20
Suma godzin 120
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2
Niedostateczne opanowanie omawianego materiału
Nieumiejętność wykorzystania w praktyce zdobywanej wiedzy
Student nie posiada żadnych komptencji w przekazywaniu zdobywanej wiedzy

Na ocenę 3
Podstawowe przyjęcie i zrozumienie przestawianych na zajęciach zagadnień i pojęć
Student potrafi posługiwać się zdobywaną wiedzą w stopniu podstawowym
Student umie czerpać ze zdobywanej wiedzy w sposób ledwo zadowalający

Na ocenę 4
Aktywne uczestnictwo w zajęciach wskazujące na dobre opanowanie materiału zajęć dydaktycznych
Student wykazuje swobodę w operowaniu wykładanymi treściami
Student może przekazywać innym swoje umiejętności w stopniu zadowalającym

Na ocenę 5
Bardzo dobra znajomość omawianego materiału oraz taka sama aktywność intelektualna
Bardzo dobra umiejętność wykorzystania zdobywanej wiedzy
Student może być autorytetem wśród innych osób
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001; K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, Historia literatury francuskiej, Warszawa 2005; A. Adam, G. Lerminier, E. Morot-Sir, Literatura francuska, Warszawa 1974; J. Heinstein, Historia literatury francuskiej od początków do czasów najnowszych, Wrocław 1997; A. Thibaudet, Historia literatury francuskiej od Rewolucji do XX wieku, Warszawa 1997.
Literatura podstawowa i uzupełniająca jest określana na bieżąco w zależności od wybranego przez studenta tematu badawczego.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę