Metodologia badań w literaturoznawstwie (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest:
C1: wprowadzenie do metodologii badań w literaturoznawstwie; C2: prezentacja głównych teorii literatury; C3: analiza przykładowych interpretacji
Wymagania wstępne
studia wyższe licencjackie z zakresu literaturoznawstwa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: W1: metodologia badań literackich; W2: znajomość głównych teorii literackich; W3: pogłębiona znajomość literatury francuskiej; W4: nabycie podstawy kultury literackiej

UMIEJĘTNOŚCI: U1: rozpoznanie tekstu literackiego: U2: swoboda interpretacji: U3: umiejętność analizy; U4: swoboda poruszania się po teorii literatury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): K1: komunikacja tekstualna; K2: komunikacja intertekstualna: K3: komunikacja interkulturowa; K4: komunikacja teoretyczna
Metody dydaktyczne
praca nad tekstem, wspólna analiza, próba indywidualnej interpretacji
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie w teorię literatury; 2. Wprowadzenie w metodologię badań; 3. Pozytywizm; 4. Formalizm rosyjski; 5. Strukturalizm; 6. Poststrukturalizm; 7.Hermeneutyka; 8. Polska szkoła komunikacji literackiej; 9. Dekonstrukcjonizm; 10. Fenomenologia; 11. Psychoanaliza; 12. Kulturowa teoria literatury; 13.Feminizm; 14. Postkolonializm; 15. Próba bilansu i praktycznego zastosowania teorii literackiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwia, prezentacje - ocena w zależności od osiągniętych wyników i nakładu pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zofia Mitosek, \\\"Teorie badań literackich\\\", Warszawa 1986; Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, \\\"Teorie literatury XX wieku\\\", podręcznik i antologia, Kraków 2006; Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz (red.), \\\"Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i i problemy\\\", Kraków 2006.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę