Sztuka nowoczesna (proseminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Dzierżyc-Horniak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – rozwijanie umiejętności pisania tekstu naukowego oraz warsztatu badawczego historyka sztuki.
Wymagania wstępne
Brak.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student proponuje i dobiera terminologię oraz metodologię odpowiednie do wybranego zakresu pracy pisemnej – K_W02, K_W03.

UMIEJĘTNOŚCI
Student przygotowuje pracę pisemną poprawną pod względem teoretycznym i warsztatowym – K_U04, K_U07.
Student wyszukuje, analizuje, interpretuje źródła i literaturę przedmiotu wykorzystując wskazówki prowadzącej zajęcia – K_U02, K_U03.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student postępuje zgodnie z opracowanym przez siebie i zaakceptowanym harmonogramem działań – K_K04.
Student współdziała w grupie w różnych rolach – K_K03.
Metody dydaktyczne
Prezentacje studentów dotyczące metodologicznych i merytorycznych aspektów przygotowywanych tekstów, wspólna dyskusja w grupie, konsultacje.
Treści programowe przedmiotu
Tematyka obejmuje wybrane zagadnienia z historii sztuki od nowoczesności (zależne od indywidualnie realizowanych tematów) oraz warsztat badawczy historyka sztuki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany przez studenta i zaakceptowany przez prowadzącą zajęcia temat.
Efekty kształcenia weryfikowane będą w oparciu o ogólną ocenę pracy nad przygotowywanym tekstem oraz jej efekt końcowy – tekst naukowy.

Ocena niedostateczna – żadne efekty kształcenia nie zostały osiągnięte
Ocena dostateczna – efekty kształcenia zostały osiągnięte w stopniu podstawowym.
Ocena dobra – efekty kształcenia zostały osiągnięte w stopniu prawie kompletnym.
Ocena bardzo dobra – zostały osiągnięte wszystkie efekty kształcenia w stopniu kompletnym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
D\'Alleva A., Jak studiować historię sztuki, tłum. E. Jedlińska, J. Jedliński, Kraków 2008

Dodatkowo, literatura indywidualnie dobrana do tematów realizowanych przez studentów.

Literatura uzupełniająca:
„Artium Quaestiones” 2009, t. XX (wybrane teksty).
Domańska E., Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie” 2010, s. 45-55.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę