Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przekazanie wiedzy o malarstwie, rzeźbie i architekturze w Polsce od XVI do 2 połowy XVIII w.
Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości z historii sztuki i kultury z okresu nowożytnego na poziomie szkoły średniej; wiedza na poziomie licencjatu na temat wcześniejszych epok: starożytność, średniowiecze)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Wiedza
K_W01 Student ma wiedzę w zakresie przemian form artystycznych, treści i funkcji dzieł sztuki w stosunku do uwarunkowań religijnych, kulturowych, społecznych, historycznych i XVI-XVIII w.
K_W02 Student swobodnie posługuje się terminologią nauk humanistycznych, terminologią z zakresu historii sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury okresu nowożytnego)
K_W03 Student ma znajomość głównych kierunków w obrębie historii sztuki nowożytnej (malarstwo, rzeźba, architektura)
K_W04 Student charakteryzuje założenia i etapy rozwoju nurtów w malarstwie, rzeźbie i architekturze
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student rozpoznaje dzieła sztuki nowożytnej, wskazuje ich czas powstania, styl, autora
K_U02 Student potrafi przeprowadzić analizę formalną, ikonograficzną i treściową działa sztuki nowożytnej (malarstwo, rzeźba, architektura)
K_U03 Student potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wypowiadać się w zakresie historii sztuki nowożytnej
K_U05 Student potrafi formułować i przeprowadzić analizę problemów badawczych w zakresie dziedzin nauk humanistycznych w obrębie kierunku historia sztuki


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K02 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
K_K03 Student ma świadomość znaczenia historii sztuki polskiej w kulturze europejskiej i światowej
Metody dydaktyczne
Wykład z pokazem multimedialnym
Treści programowe przedmiotu
1. Barokowa architektura sakralna w Polsce.
2. Barokowa architektura rezydencjonalna w Polsce.
3. Rzeźba barokowa w Polsce.
4. Malarstwo barokowe w Polsce.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia i wystawienia oceny jest uczestnictwo w wykładach i egzamin ustny sprawdzający wiedzę zdobytą na wykładach i uzupełnioną wybraną literaturą.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Chrzanowski T., Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa 1998.
Karpowicz M. Sztuka oświeconego sarmatyzmu, Warszawa 1970.
Karpowicz M. Sztuka XVII wieku, Warszawa 1975.
Karpowicz M. Sztuka XVIII wieku, Warszawa 1985.
Karpowicz M. Sztuka Warszawy czasów Jana III, Warszawa 1987.
Kowalczyk J., Andrea Pozzo a późny barok w Polsce, BHS, 27(1975).
Kowalczyk J., Guarino Guarini a późnobarokowa architektura w Polsce i na Litwie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 42 (1997).
Kowalczyk J., Rola Rzymu w późnobarokowej architekturze polskiej, „Rocznik Historii sztuki”, R. 20 (1994).
Miłobędzki A. Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980.
Sztuka polska. Wczesny i dojrzały barok, oprac. Z. Bania, A. Bender, P. Gryglewski, J. Talbierska, Warszawa 2013.
Walicki M., Tomkiewicz W., Ryszkiewicz M., Malarstwo polskie. Manieryzm- barok, Warszawa 1971.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin