Mecenat i patronat w dziejach sztuki (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z problemem mecenatu i patronatu artystycznego w różnych epokach.
Wymagania wstępne
W1- Doktorant zna dzieje sztuki na poziomie ukończenia studiów magisterskich
W2- Doktorant zna problem mecenatu i patronatu w epoce, której dotyczy praca doktoranta
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Doktorant ma pogłębioną wiedzę o usytuowaniu i znaczeniu historii sztuki w odniesieniu do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki i potrafi twórczo rozwijać oraz stosować tę wiedzę w życiu zawodowym
K W 02 Doktorant zna i potrafi zastosować zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie subdyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku historia sztuki
K W 03 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi zastosować je w praktyce w cytatach, bibliografii i korzystaniu z materiału ilustracyjnego.


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Doktorant potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie historii sztuki
K_U02 Doktorant posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, w zakresie historii sztuki
K_U03 Doktorant potrafi dobrać metody oraz konstruować narzędzia badawcze pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie wybranych dziedzin naukowych
K_U04 Doktorant potrafi dokonać klarownej prezentacji opracowanych zagadnień w zakresie historii sztuki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Doktorant potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K02 Doktorant potrafi organizować działanie innych jak i organizować samodzielnie wydarzenia naukowe.
K_K03 Doktorant rozumie zależność między jakością i poziomem własnej kompetencji a ich postrzeganiem przez świat zewnętrzny
K_K04 Doktorant rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym
Metody dydaktyczne
Doktorant przygotowuje referat, dyskusja nad referatami przygotowanymi przez uczestników konwersatorium.
Treści programowe przedmiotu
Mecenatu i patronatu artystycznego w różnych epokach dziejów sztuki od starożytności po czasy współczesne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena bardzo dobra: Doktorant przygotowuje i przedstawia do dyskusji referat na temat mecenatu artystycznego. Doktorant jest w stanie po zakończonych zajęciach określić problem mecenatu artystycznego, metody jakimi posługiwano się w różnych okresach dziejów sztuki przy jego realizacji. Na podstawie wybranej literatury i źródeł jest w stanie przedstawić szczegółową analizę wybranego przykładu mecenatu np. przez jednostkę, ród, organizację, instytucję w różnych okresach historycznych.
- ocena dobra: Doktorant przygotowuje i przedstawia do dyskusji referat na temat mecenatu artystycznego. Doktorant jest w stanie po zakończonych zajęciach określić problem mecenatu artystycznego, metody jakimi posługiwano się w różnych okresach dziejów sztuki przy jego realizacji.
ocena dostateczna:Doktorant przygotowuje i przedstawia do dyskusji referat na temat mecenatu artystycznego. Doktorant jest w stanie po zakończonych zajęciach określić problem mecenatu artystycznego.
ocena dostateczna: Doktorant przygotowuje i przedstawia do dyskusji referat na temat mecenatu artystycznego.
- ocena niedostateczna: Doktorant nie przygotował i nie przedstawił do dyskusji referat na temat mecenatu artystycznego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
BOGUCKA MARIA, Przedmowa, w: Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI - XVIII w., red. M. Bogucka, Warszawa 1989.
CHROŚCICKI JULIUSZ A. Czy można nazwać mecenasami polskich Wazów?, w: Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVIII w., red. M. Boguckiej, Warszawa 1989.
DMITRUK KRZYSZTOF M., Wokół teorii i historii mecenatu, w: Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce, red. J. Kostecki, Warszawa 1999.
GOLONKA J., ŻMUDZIŃSKI J., Mecenat kulturalny i artystyczny paulinów polskich : jubileusz 700-lecia Zakonu Paulinów, Częstochowa 2008.
HASKELL FRANCIS, Patrons and Painters, Yale University 1980 (I wyd. London 1963).
HAUSER ARNOLD, Społeczna historia sztuki i literatury, przekł. J. Ruszczycówna, Warszawa 1974.
HIRSCHFELD PETER, Mäzene. Die Rolle des Auftraggebers in der Kunst, München 1968.
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981, red.: E. Karwowska, A. Marczak-Krupa, Warszawa 1984.
Mecenat artystyczny a oblicze miasta : materiały LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 8-10.XI.2007, red. D. Nowacki, Kraków 2008.
Modele mecenatu państwa wobec integracji europejskiej : doświadczenie Polski i Słowacji, red. J. Purchla, M. Vášáryova, Kraków 2008.
KRASSOWSKI W. Mecenat artystyczny czy polityka artystyczna w: Mecenas-kolekcjoner-odbiorca. Materiały Sesji SHS Katowice, listopad 1981, Warszawa 1984.
PIENIĄŻEK-SAMEK M., Tribulum Gratitudinis Reddo. Fundacje artystyczne na terenie Kielc w XVII I XVIII wieku. Studium z\\ historii kultury, Kielce 2005 (tam bogata literatura polska i obca).
TOMKIEWICZ W., PELC J., Rola mecenatu w rozwoju kultury i literatury polskiej w czasach renesansu i baroku, w: Problemy literatury staropolskiej, Seria 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
UJAZDOWSKI K., Mecenat pełnowymiarowy: polityka kulturalna państwa 2005-2006, Warszawa 2006.
UJAZDOWSKI K., Mecenat pełnowymiarowy: polityka kulturalna państwa 2007-2008, Warszawa 2008
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę